ปลาสร้อย หรือ กระสร้อย เป็นชื่อสามัญในภาษาไทยที่ใช้เรียกปลาน้ำจืดขนาดเล็กหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae)[1] อันดับปลากินพืช (Cypriniformes) ส่วนใหญ่มีลำตัวสีขาวเงินและมีจุดคลํ้าบนเกล็ดจนเห็นเป็นเส้นสายหลายแถบพาดตามความยาวของลำตัว มีพฤติกรรมรวมกันเป็นฝูงในลำน้ำใหญ่ในฤดูนํ้า และว่ายทวนนํ้าขึ้นไปหากินหรือสืบพันธุ์ในแหล่งน้ำที่ไหลเอ่อหรือท่วมขังในตอนกลางและปลายฤดูน้ำหลาก

ปลาสร้อยน้ำเงิน (C. caudimaculatus)
ปลาสร้อยขาว (H. siamensis)
ปลาสร้อยนกเขา (O. vittatus)

ตัวอย่าง แก้ไข

  • Cirrhinus — สกุลปลานวลจันทร์
    • Cirrhinus caudimaculatus — ปลาสร้อยน้ำเงิน, ปลาสร้อยปีกแดง
    • Cirrhinus jullieni — ปลาสร้อยดอกงิ้ว, ปลาสร้อยปีกแดง

อ้างอิง แก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔.' กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 1176.