ปริพันธ์ออยเลอร์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ในทางคณิตศาสตร์ ปริพันธ์ออยเลอร์ (อังกฤษ: Euler integral) แบ่งได้เป็นสองประเภทได้แก่

  1. ปริพันธ์ออยเลอร์แบบที่ 1 คือ ฟังก์ชันบีตา (Beta function)
  2. ปริพันธ์ออยเลอร์แบบที่ 2 คือ ฟังก์ชันแกมมา (Gamma function)

สำหรับจำนวนธรรมชาติ m และ n

ดูเพิ่มแก้ไข