ปริญญากิตติมศักดิ์ (อังกฤษ: honorary degree) เป็นปริญญาซึ่งมหาวิทยาลัย (หรือสถาบันมอบปริญญาอื่น) สละข้อกำหนดตามปกติ เช่น การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา การพำนัก การศึกษาและการผ่านการสอบ ตรงแบบปริญญานี้เป็นปริญญาเอกหรือพบน้อยกว่าเป็นปริญญาโท และอาจให้แก่ผู้ที่ไม่เคยมีความเชื่อมโยงกับสถาบันวิชาการนั้นก่อนก็ได้

มักให้ปริญญากิตติมศักดิ์เพื่อเป็นการเชิดชูการเข้ามีส่วนร่วมในสาขาเฉพาะหรือต่อสังคมโดยรวมของแขกที่โดดเด่น มักให้ผู้กล่าวสุนทรพจน์สำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอาจได้รับประโยชน์โดยการสมาคมกับบุคคลที่กล่าวถึง นายจ้างไม่ยอมรับปริญญากิตติมศักดิ์ว่ามีเกียรติเท่ากับปริญญาเอกเดียวกันที่ได้รับมา

อ้างอิง แก้