ปราโมทย์ โชติมงคล

นายปราโมทย์ โชติมงคล อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทย และอดีตรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และอดีตเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

ปราโมทย์ โชติมงคล
ปราโมทย์ โชติมงคล.jpg
เกิดพ.ศ. 2484
สัญชาติไทย
อาชีพข้าราชการบำนาญ
มีชื่อเสียงจากประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประวัติแก้ไข

นายปราโมทย์ โชติมงคล เข้าศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นอกจากนั้นยังผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารของสำนักงาน ก.พ. หลักสูตร 1 รุ่นที่ 6 และหลักสูตร 2 รุ่นที่ 16 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 39

การทำงานแก้ไข

นายปราโมทย์ โชติมงคล เริ่มรับราชการในสังกัดสภาการศึกษาแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2512 จนกระทั่งได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2528 เป็นผู้ช่วยปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2533 เป็นที่ปรึกษาระดับ 10 และรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2538 ตามลำดับ

ในปี พ.ศ. 2543 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา และได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2548[1] ซึ่งต่อมาตำแหน่งดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็น "ผู้ตรวจการแผ่นดิน" ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553 จึงได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน[2] สืบต่อจากพลเอกธีรเดช มีเพียร กระทั่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีอายุครบ 70 ปี ในปี พ.ศ. 2554

อ้างอิงแก้ไข