ประสาท พงษ์ศิวาภัย

นายกองเอก ประสาท พงษ์ศิวาภัย (เกิด 18 กันยายน พ.ศ. 2489) ประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คู่สมรส นางวารุณี พงษ์ศิวาภัย

นายประสาท จบการศึกษาจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2512 และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2517 ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2536 และอบรมที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41 ปี พ.ศ. 2542 [1]

นายประสาท รับราชการกระทรวงมหาดไทย เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดพิจิตร รองอธิบดีกรมการปกครอง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย

ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2540 ได้รับพระราชทานโปรดเกล้ายศ กองอาสารักษาดินแดน เป็น นายกองเอก[2]

ก่อนหน้านี้ นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ลงสมัครคัดเลือก เป็น ป.ป.ช. และคาดหวังว่าจะได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมวุฒิสภา ต่อมาได้รับแต่งตั้งจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นกรรมการ ป.ป.ช. ในปี พ.ศ. 2549[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "ฐานข้อมูลประวัติ ประสาท พงษ์ศิวาภัย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-03-10. สืบค้นเมื่อ 2006-09-25.
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน
  3. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 19 เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2007-01-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๓, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2017-12-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๑๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๑๔๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๕, ๔ กันยายน ๒๕๓๒
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๐๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๙๘, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๕
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๓๘๓, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙