ประพันธ์ นัยโกวิท

นายประพันธ์ นัยโกวิท (เกิด 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490) กรรมการในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ยกร่าง พ.ศ. 2558) อดีตรองอัยการสูงสุด อดีตกรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบงานด้านการบริหารการเลือกตั้ง ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

ประพันธ์ นัยโกวิท
กรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่ง
20 กันยายน พ.ศ. 2549 – 19 กันยายน พ.ศ. 2556
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 (73 ปี)

ประวัติการศึกษาแก้ไข

การอบรมพิเศษ

 • หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 1
 • หลักสูตร The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders จากสถาบัน UNAFEI ประเทศญี่ปุ่น
 • หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานอัยการสูงสุด
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38
 • หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5

ประวัติการทำงานแก้ไข

 • 2514 อัยการผู้ช่วย กองคดี กรมอัยการ
 • 2515 อัยการจังหวัดผู้ช่วย จังหวัดอุบลราชธานี
 • 2524 อัยการจังหวัดประจำศาลแขวงอุบลราชธานี
 • 2525 อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
 • 2526 อัยการจังหวัดนครราชสีมา
 • 2528 อัยการพิเศษประจำกรม กองที่ปรึกษา
 • 2538 อธิบดีอัยการฝ่ายคณะกรรมการอัยการ และเลขานุการ ก.อ.
 • 2540 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
 • 2541 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 • 2542 อธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ
 • 2543 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอัยการสูงสุด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ราชการพิเศษแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข