ประทีป กีรติเรขา

นายกองเอก[1] ประทีป กีรติเรขา (เกิด 14 มกราคม พ.ศ. 2501) เป็นอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เคยเป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [2]

ประทีป กีรติเรขา
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
ดำรงตำแหน่ง
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566
อธิบดีกรมที่ดิน
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ก่อนหน้าอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์
ถัดไปประยูร รัตนเสนีย์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ
ดำรงตำแหน่ง
27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 – 27 มกราคม พ.ศ. 2558 (3 ปี 31 วัน)
ก่อนหน้าสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ถัดไปยุทธนา วิริยะกิตติ
ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี
ดำรงตำแหน่ง
27 มกราคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (0 ปี 246 วัน)
ก่อนหน้าเสริม ไชยณรงค์
ถัดไปสมศักดิ์ จังตระกูล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด14 มกราคม พ.ศ. 2501 (65 ปี)
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
คู่สมรสศิรดา กีรติเรขา

อดีตอธิบดีกรมที่ดิน, อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย, อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติ แก้

นายประทีป กีรติเรขา เกิดเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2501 ที่ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นบุตรชายคนโตจากพี่น้องทั้งหมดสี่คน

ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางศิรดา กีรติเรขา

การศึกษา แก้

นายประทีปจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีจาก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สิงห์ทอง), นิติศาสตร์ มสธ. และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า รวมทั้ง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร[3]

รับราชการ แก้

นายประทีป รับราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จนกระทั่งได้รับแต่งตั้งเป็นนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย และเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นรองอธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จนกระทั่ง คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษแทนนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต โดยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555 [4]

หลังจากดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้ 3 ปี นายประทีปก็ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีแทนนายเสริม ไชยณรงค์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 [5]

ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้นายประทีปมาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 [6] โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ต่อมาในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งให้นายประทีปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน[7] แทนนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ที่เกษียณอายุราชการ โดยมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 [8]

การเมือง แก้

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายประทีป กีรติเรขา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[9][10] และเป็นเลขานุการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)[11]

นายประทีป มีบทาทสำคัญในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆ แทนนายกรัฐมนตรี[12]

ในปี 2564 นายประทีป ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะทำงานพิจารณาจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[13][14]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอน 5 ข หน้า 10 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553
 2. คำสั่งสำนักงานเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอน 40 ง หน้า 71 19 กุมภาพันธ์​ พ.ศ. 2564
 3. ประวัตินายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คนใหม่
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอน 16 ง พิเศษ หน้า 2 16 มกราคม พ.ศ. 2555
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 38 ง พิเศษ หน้า 3 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 192 ง พิเศษ หน้า 9 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558
 7. ‘ประทีป กีรติเรขา’ กรมที่ดินลุยหนัก เร่งรังวัด-ออกโฉนด
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๐๔ ง พิเศษ หน้า ๒๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
 9. สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 30 กรกฎาคม 2562
 10. ฮือฮา !!! ครม.บิ๊กตู่ ตั้ง “ประทีบ กีรติเรขา” นั่ง รองเลขา ฯ นายก ฝ่ายการเมือง
 11. กักตัว 'เลขานุการ ศบค.' หลังผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฯติดเชื้อโควิด-19
 12. ประทีป กีรติเรขา รับหน้าเสื่อการเมือง-แทน‘บิ๊กตู่’
 13. เปิดชื่อ คณะกรรมการจัดหาวัคซีน ไร้นักการเมือง
 14. นายกฯ ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๕, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2013-10-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๑๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 17. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗๗, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
 18. ราชกิจจานุเบกษา, แก้คำผิด แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๘ ข หน้า ๒๑, ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๘
 19. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๔๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๔ ตุลาคม ๒๕๒๘
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข หน้า ๘๐, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
 21. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙, เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๓ ข หน้า ๙, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒