ประทีป กีรติเรขา

นายกองเอก [1] ประทีป กีรติเรขา (เกิด 14 มกราคม พ.ศ. 2501) เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อดีตอธิบดีกรมที่ดิน , อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย , อดีตผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี และอดีตผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ

ประทีป กีรติเรขา
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
อธิบดีกรมที่ดิน
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ก่อนหน้า อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์
ถัดไป ประยูร รัตนเสนีย์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ
ดำรงตำแหน่ง
27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 – 27 มกราคม พ.ศ. 2558 (3 ปี 31 วัน)
ก่อนหน้า สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ถัดไป ยุทธนา วิริยะกิตติ
ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี
ดำรงตำแหน่ง
27 มกราคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558 (0 ปี 246 วัน)
ก่อนหน้า เสริม ไชยณรงค์
ถัดไป สมศักดิ์ จังตระกูล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 มกราคม พ.ศ. 2501 (62 ปี)
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
คู่สมรส ศิรดา กีรติเรขา

ประวัติแก้ไข

นายประทีป กีรติเรขาเกิดเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2501 ที่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางศิรดา กีรติเรขา

การศึกษาแก้ไข

นายประทีปจบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีจาก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สิงห์ทอง) และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า

รับราชการแก้ไข

นายประทีป รับราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จนกระทั่งได้รับแต่งตั้งเป็นนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย และเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นรองอธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จนกระทั่ง คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษแทนนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต โดยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555 [2]

หลังจากดำรงตำแหน่งได้ 3 ปี นายประทีปก็ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีแทนนายเสริม ไชยณรงค์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 [3]

ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้นายประทีปมาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 [4] โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ต่อมาในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งให้นายประทีปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน แทนนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ที่เกษียณอายุราชการ โดยมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 [5]

การเมืองแก้ไข

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายประทีป กีรติเรขา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอน 5 ข หน้า 10 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอน 16 ง พิเศษ หน้า 2 16 มกราคม พ.ศ. 2555
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 38 ง พิเศษ หน้า 3 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 192 ง พิเศษ หน้า 9 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๐๔ ง พิเศษ หน้า ๒๐ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
  6. สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 30 กรกฎาคม 2562
  7. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๔๗ ข หน้า ๑ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐