เปิดเมนูหลัก

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์[1] และเป็นแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้รับไว้วางพระราชหฤทัยมากที่สุดคนหนึ่ง โดยทรงโปรดเกล้าฯ เป็นผู้ถวายงานในการเข็นพระเก้าอี้เลื่อน

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

ศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน เกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2499 เป็นชาวพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สมรสกับนางวริยา ปัญจวีณิน มีบุตร-ธิดา 2 คน คือนางสาวปัทมน และนายปริย ปัญจวีณิน[2]

การศึกษาและการทำงานแก้ไข

ศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน จบการศึกษา ม.ศ.3 จากโรงเรียนแสงอรุณ ส่วนระดับมัธยมปลายเรียนสายวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนปทุมคงคา และเข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งยังเป็นคณะเรียนรวมทั้งวิทยาศาสตร์ ทันตแพทย์ เภสัช และแพทย์ ก่อนจะแยกเรียนคณะแพทย์ในปีที่ 2 สำเร็จแพทยศาสตร์บัณฑิต (รุ่น 85)[3]

หลังจากจบการศึกษาระดับแพทยศาสตร์บัณฑิต (รุ่น 85) จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว ได้ไปเป็นแพทย์ใช้ทุนที่โรงพยาบาลโนนสมบูรณ์ (ขอนแก่น) และสถาบันราชประชาสมาสัย (พระประแดง) ต่อมาเข้าฝึกอบรมในระดับแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจตามลำดับที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จนสำเร็จการฝึกอบรมในปีพ.ศ. 2534 จึงได้เข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

จากนั้นได้ไปฝึกอบรมเพิ่มเติมในสาขาเฉพาะทางการทำหัตถการปฏิบัติสายสวนโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ Green Lane Hospital ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อกลับมาจากการฝึกอบรมต่างประเทศแล้ว ได้ทำหน้าที่ทั้งในด้านการเรียนการสอน งานบริการ และงานวิจัยที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล[4]

การรับราชการและตำแหน่งบริหารแก้ไข

ศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน เริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2533พ.ศ. 2534 ,เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อ พ.ศ. 2537พ.ศ. 2539 ,ประธานกลุ่มผู้ประสานงานคุณภาพ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อ พ.ศ. 2542พ.ศ. 2543 ,กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร สำนักงานศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อ พ.ศ. 2543พ.ศ. 2544 ,รองหัวหน้าสาขาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อ พ.ศ. 2543พ.ศ. 2547 ,รองหัวหน้าสำนักงานศูนย์โรคหัวใจฯ ฝ่ายงานบริการและงานวิจัย เมื่อ พ.ศ. 2544พ.ศ. 2550 , หัวหน้าสาขาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อ พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน ,ประธานกองทุนพัฒนาระบบงานหัวใจและหลอดเลือด (The Heart by Siriraj) เมื่อ พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ,หัวหน้าสำนักงานศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อ พ.ศ. 2550พ.ศ. 2555[5]

ศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์คนแรก และเป็นแพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้รับไว้วางพระราชหฤทัยมากที่สุดคนหนึ่ง โดยทรงโปรดเกล้าฯ เป็นผู้ถวายงานในการเข็นพระเก้าอี้เลื่อน[6]

รางวัลแก้ไข

ศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้[7]

 • พ.ศ. 2544 บุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2544
 • พ.ศ. 2550 บุคลากรดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2550

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. รู้จักเรา : ผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
 2. รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน(ประวัติ)
 3. รศ.น.พ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน (ประวัติการศึกษา)
 4. รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน(การศึกษา)
 5. รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน(การรับราชการและตำแหน่งบริหาร)
 6. คุยเปิดอก รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผอ.คนแรก รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
 7. รักเพื่อน เคารพพี่ ดูแลน้อง บูชาครู รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน(เกียรติประวัติและรางวัลที่ได้รับ)
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ประจำปี ๒๕๕๕ [นายดิสธร วัชโรทัย นายประดิษฐ์ ปัญจวีณิน นายอุดม คชินทร]
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔ [รวมทั้งสิ้น ๑๐,๑๒๑ ราย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔]
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑๒๒ ราย)