ปฏิสนธิ (ศาสนาพุทธ)

ปฏิสนธิ หมายถึงการเกิดขึ้นของมนุษย์และสัตว์ แต่ในทางพุทธศาสนา มีคติที่แตกต่างไปจากวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องการตายแล้วเกิด

องค์ประกอบในการเกิดมนุษย์แก้ไข

ใน มหาตัณหาสังขยสูตร พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการที่มนุษย์ได้ก่อกำเนิดขึ้นในครรภ์มารดาว่า ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ [1]

1 . มาตา อุตุนี โหติ มารดามีระดู

2 . มาตาปีตโร สนฺนิปติตา โหนฺติ มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน

3 . คนฺธพฺโพ ปจฺจุปฎฺฐิโต โหติ มีสัตว์มาเกิด

(ม . มู 12 / 452 / 487)

"ในสัตว์โลกนี้ มารดาบิดาอยู่ร่วมกัน มารดามีระดู แต่คันธัพพะยังไม่ปรากฏ ความเกิดแห่งทารก ก็ยังไม่มี ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดมารดาบิดาอยู่ร่วมกันด้วย (1) มารดามีระดูด้วย (1) คันธัพพะก็ปรากฏด้วย (1) เพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจัย 3 ประการอย่างนี้ ความเกิดแห่งทารกจึงมี" [2]

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข