ปฏิทัศน์แนวชายฝั่ง

ปฏิทัศน์แนวชายฝั่ง (อังกฤษ: coastline paradox) เป็นข้อสังเกตที่ขัดแย้งความรู้สึกอย่างหนึ่ง ที่พบว่า ไม่สามารถหาความยาวที่แน่ชัดของชายฝั่งใดๆ ได้ เนื่องจากมีลักษณะที่ย่อยลงไปได้เรื่อยๆ คล้ายกับแฟรกทัล ข้อสังเกตของปรากฎการณ์นี้มีบันทึกไว้เป็นครั้งแรกโดย Lewis Fry Richardson และได้รับการลงรายละเอียดเพิ่มเติมโดย Benoit Mandelbrot

ตัวอย่างของปฏิทรรศน์แนวชายฝั่ง หากวัดความยาวของแนวชายฝั่งเกาะอังกฤษในหน่วย 100 กิโลเมตร จะวัดความยาวของแนวชายฝั่งได้ประมาณ 2,800 กิโลเมตร ในขณะนี้หากวัดในหน่วย 50 กิโลเมตร จะได้ความยาวแนวชายฝั่งประมาณ 3,400 กิโลเมตร ซึ่งต่างกันถึง 600 กิโลเมตร