บุญส่ง กุลบุปผา (27 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2493 - ) อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายบุญส่ง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไทย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 (70 ปี)

ประวัติแก้ไข

บุญส่ง กุลบุปผา เกิดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2493 สำเร็จการการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 12, เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหน่งเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการทำงานแก้ไข

เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทลุง,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี ,ผู้พิพากษาศาลแพ่ง,ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง,ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์,รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8,ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ,ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ,รองประธานศาลอุทธรณ์ ,ผู้พิพากษาศาลฎีกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. [ประวัติ.1 ]
  2. [ประวัติ.2 ]
  1. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม ๑๑๖ ตอน ๒๐ ข ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒ หน้า ๔
  2. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม ๑๑๑ ตอน ๒๑ ข ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗ หน้า ๙