บางจาก คอร์ปอเรชั่น

(เปลี่ยนทางจาก บางจาก คอร์ปอเรชัน)
สำหรับบางจาก ในความหมายอื่น ดูที่ บางจาก

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือรู้จักในชื่อ บางจาก เป็นบริษัทมหาชนด้านน้ำมันและแก๊สสัญชาติไทยซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บางจากดำเนินธุรกิจการกลั่นน้ำมันเพื่อผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ รวมถึงดำเนินธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการค้า ใน พ.ศ. 2563 บางจากมีส่วนแบ่งการตลาดของผู้ค้าน้ำมันในประเทศไทยเป็นอันดับ 3 โดยมีสัดส่วนที่ร้อยละ 10.10 จากตลาดทั้งหมด บางจากมีกำลังการผลิตจากโรงกลั่นน้ำมันของบริษัท 120,000 บาร์เรลต่อวันและมีสถานีบริการน้ำมัน 1,240 แห่งทั่วประเทศไทย[1]

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทมหาชน (SET:BCP)
อุตสาหกรรมทรัพยากร
ก่อตั้ง8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 (37 ปี)
สำนักงานใหญ่2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
พิชัย ชุณหวชิร
(ประธานกรรมการ)
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)
สุรินทร์ จิรวิศิษฎ์
(รองประธานกรรมการ)
ผลิตภัณฑ์น้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ, การกลั่นน้ำมัน
รายได้เพิ่มขึ้น 192,025 ล้านบาท (2561)
เพิ่มขึ้น 11,431 ล้านบาท (2561)
สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 117,369 ล้านบาท (2561)
เว็บไซต์http://www.bangchak.co.th

ประวัติแก้ไข

บางจากก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2527 ในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีมติให้จัดตั้งและจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งบริษัทในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 ในชื่อ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีหน้าที่หลักคือดำเนินการกลั่นและผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2536 ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้ชื่อว่า บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน พ.ศ. 2537

กระทรวงการคลัง ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544[2]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แก้ไข

  • ข้อมูลภาพรวม ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 ลำดับแรก ดังนี้[3]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 สำนักงานประกันสังคม 202,417,697 14.70%
2 กระทรวงการคลัง 137,442,767 9.98%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 103,446,641 7.51%
4 กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 100,936,800 7.33%
5 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 100,936,800 7.33%

บางจากได้ดำเนินกิจการหลักด้วยการประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ธุรกิจตลาด ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ รวมถึงได้ขยายกิจการสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ ธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันปิโตรเลียม และธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านนวัตกรรม                  

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันแก้ไข

โรงกลั่นน้ำมันมีกำลังการผลิตสูงสุด 120,000 บาร์เรลต่อวัน[ต้องการอ้างอิง] ผลผลิตได้คุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานยูโร 4 ของภาครัฐ[ต้องการอ้างอิง] บางจากเป็นรายแรกในเอเชียที่ผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 มาตรฐานยูโร 5[ต้องการอ้างอิง] มีค่าซัลเฟอร์ต่ำกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน หรือลดลงถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานยูโร 4 อีกด้วย[ต้องการอ้างอิง]

กลุ่มธุรกิจการตลาด (ผลิตภัณฑ์และบริการ)แก้ไข

กลุ่มธุรกิจการตลาด จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้กับผู้บริโภค ผ่านเครือข่ายสถานีบริการของบริษัทฯ ที่มีอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 1,100 แห่ง

กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าสีเขียวแก้ไข

บางจากได้นำ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระดับโลก รวมถึงลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อร่วมกันสรรค์สร้างพลังงานสะอาดให้แก่โลกในรูปแบบใหม่ๆ นอกจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะขยายการลงทุน การพัฒนา และบริหารโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จึงแสวงหาโอกาสในการลงทุนเพื่อริเริ่มพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบอื่นๆ เช่น พลังงานชีวมวล และพลังงานน้ำ เป็นต้น

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพแก้ไข

บางจากได้สนับสนุนการนำเอทานอลและไบโอดีเซลมาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91/95 รวมทั้งน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20/E85 และน้ำมันไบโอดีเซล

กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติแก้ไข

บางจากได้จัดตั้งบริษัท BCP Innovation Pte.Ltd. ขึ้นในประเทศสิงคโปร์เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรมในต่างประเทศ

สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจแก้ไข

บางจากได้จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ หรือมีชื่อย่อว่า BiiC โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง Green Ecosystem เพื่อผลักดันนวัตกรรมต่างๆ โดยเน้นด้านพลังงานสีเขียว (Green Energy) และด้านชีวภาพ (Bio-Based) นำมาต่อยอดขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศจากการวิจัยและพัฒนา จัดการเทคโนโลยีและเครือข่าย พร้อมทั้งบ่มเพาะธุรกิจ Startup สนับสนุนเศรษฐกิจยุค 4.0 โดยมุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชีย

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ผู้ค้าน้ำมัน เปิดเกมรุกขยายปั๊มปี64 ชิงฐานลูกค้ารักษามาร์เก็ตแชร์". กรุงเทพธุรกิจ.
  2. ประกาศนายทะเบียน เรื่อง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สิ้นสภาพ
  3. http://www.settrade.com/C04_05_stock_majorshareholder_p1.jsp?txtSymbol=BANPU&selectPage=5

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°41′19″N 100°35′32″E / 13.6886124°N 100.5921725°E / 13.6886124; 100.5921725