บางจาก คอร์ปอเรชัน

(เปลี่ยนทางจาก บางจากปิโตรเลียม)
สำหรับบางจาก ในความหมายอื่น ดูที่ บางจาก (แก้ความกำกวม)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Bangchak Corporation Public Company Limited ชื่อย่อ: บางจาก, BCP) (ชื่อเดิมคือ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: The Bangchak Petroleum Public Company Limited))เป็นบริษัทมหาชนในประเทศไทย

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทมหาชน (SET:BCP)
ก่อตั้ง8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 (36 ปี)
ที่อยู่2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร;
บุคลากรหลักพิชัย ชุณหวชิร
(ประธานกรรมการ)
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)
อุตสาหกรรมทรัพยากร
ผลิตภัณฑ์น้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ, การกลั่นน้ำมัน
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
รายได้Increase 192,025 ล้านบาท (2561)
กำไรIncrease 11,431 ล้านบาท (2561)
สินทรัพย์Increase 117,369 ล้านบาท (2561)
คำขวัญEvolving Greenovation มุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชียที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีและดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
เว็บไซต์http://www.bangchak.co.th

บางจากฯ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 ในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีมติให้จัดตั้งบริษัท บางจากฯ และจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งบริษัทในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2528 ในชื่อ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีหน้าที่หลักคือดำเนินการกลั่นและผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ

ในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2536 ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้ชื่อว่า บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี พ.ศ. 2537

กระทรวงการคลัง ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544[1]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แก้ไข

  • ข้อมูลภาพรวม ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 ลำดับแรก ดังนี้[2]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 สำนักงานประกันสังคม 202,417,697 14.70%
2 กระทรวงการคลัง 137,442,767 9.98%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 103,446,641 7.51%
4 กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 100,936,800 7.33%
5 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 100,936,800 7.33%

บริษัท บางจากฯ ได้ดำเนินกิจการหลักด้วยการประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ธุรกิจตลาด ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ รวมถึงได้ขยายกิจการสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ ธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันปิโตรเลียม และธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านนวัตกรรม                  

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันแก้ไข

โรงกลั่นน้ำมันมีกำลังการผลิตสูงสุด 120,000 บาร์เรลต่อวัน[ต้องการอ้างอิง] ผลผลิตได้คุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานยูโร 4 ของภาครัฐ[ต้องการอ้างอิง] บางจากฯ เป็นรายแรกในเอเชียที่ผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 มาตรฐานยูโร 5[ต้องการอ้างอิง] มีค่าซัลเฟอร์ต่ำกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน หรือลดลงถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานยูโร 4 อีกด้วย[ต้องการอ้างอิง] บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นที่จะเพิ่มเสถียรภาพด้านพลังงานในกระบวนการผลิต ด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม (Co-generation Power Plant) รวมถึงใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงาน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตแทนการใช้น้ำมันเตา

กลุ่มธุรกิจการตลาด (ผลิตภัณฑ์และบริการ)แก้ไข

กลุ่มธุรกิจการตลาด จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้กับผู้บริโภค ผ่านเครือข่ายสถานีบริการของบริษัทฯ ที่มีอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 1,100 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายสถานีบริการมาตรฐาน และสถานีบริการชุมชน โดยมีผลิตภัณฑ์น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91/95 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20/E85 น้ำมันพรีเมี่ยมดีเซล น้ำมันดีเซล และน้ำมันดีเซล B20 พร้อมกับธุรกิจเสริมต่างๆ ในสถานีบริการ เช่น ร้าน SPAR ร้านกาแฟ Inthanin รวมถึงการจำหน่ายให้กลุ่มผู้ใช้ภาคอุตสาหกรรม ขนส่ง สายการบิน เรือขนส่ง ก่อสร้าง และเกษตรกรรม เป็นต้น

กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าสีเขียวแก้ไข

บริษัท บางจากฯ ได้นำ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระดับโลก รวมถึงลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อร่วมกันสรรค์สร้างพลังงานสะอาดให้แก่โลกในรูปแบบใหม่ๆ นอกจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะขยายการลงทุน การพัฒนา และบริหารโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จึงแสวงหาโอกาสในการลงทุนเพื่อริเริ่มพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบอื่นๆ เช่น พลังงานชีวมวล และพลังงานน้ำ เป็นต้น เว็บไซต์บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) www.bcpggroup.com

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพแก้ไข

เพื่อสร้างประโยชน์ต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ บริษัท บางจากฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการนำเอทานอลและไบโอดีเซลมาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91/95 รวมทั้งน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20/E85 และน้ำมันไบโอดีเซล บริษัทฯ จึงตั้งเป้าหมายวิจัยพัฒนาต่อยอดพลังงานหมุนเวียนไปสู่นวัตกรรมสีเขียว จึงมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็น “ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ” ซึ่งประกอบไปด้วย

  • บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินกิจการหลักประกอบธุรกิจผลิตไบโอเอทานอล และไบโอดีเซล ซึ่งใช้วัตถุดิบจากผลิตผลทางการเกษตร เพื่อจัด จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ รวมกำลังการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพกว่า 1.7 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตพลังงานชีวภาพรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจชีวภาพเดิม โดยเน้นการเพิ่มกำลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความต่อเนื่องและความยั่งยืนให้กับธุรกิจ เว็บไซต์บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) www.bbgigroup.com
  • บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบหลัก มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 810,000 ลิตรต่อวัน
  • บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอล มีกำลังการผลิต 150,000 ลิตรต่อวัน เพิ่มความมั่นคงในการจัดหาเอทานอลให้กับบริษัทฯ และรองรับแผนการขยายการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 ในอนาคต
  • บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอลและแป้งมันสำปะหลัง มีกำลังผลิตเอทานอลได้ 400,000 ลิตรต่อวัน

กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติแก้ไข

บริษัท บางจากฯ ได้จัดตั้งบริษัท BCP Innovation Pte.Ltd. ขึ้นในประเทศสิงคโปร์เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรมในต่างประเทศ โดยได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญ ในบริษัท Lithium Americas Corporation ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แคนาดา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบธุรกิจเหมืองลิเทียมในประเทศอาร์เจนตินาและสหรัฐอเมริกา เพื่อผลิตเป็นลิเทียมคาร์บอเนตและลิเทียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ รองรับความต้องการใช้งานแบตเตอรี่ลิเทียมที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพในระบบสายส่งและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และการใช้งานแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดพกพาชนิดต่างๆ ที่จะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องในอนาคต

บางจากฯ ได้จัดตั้งบริษัท บีซีพีอาร์ จำกัด โดยบริษัท บีซีพีอาร์ จำกัด ได้จัดตั้งบริษัทย่อยอีกบริษัทในประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ บริษัท BCPR Pte. Ltd. เพื่อลงทุนร่วมกับ Seacrest Capital Group ในแหล่งปิโตรเลียม Draugen Field และ Gjøa ในประเทศนอร์เวย์ ผ่านการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ OKEA AS ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายนอร์เวย์ ดำเนินการพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในประเทศนอร์เวย์ การลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนร่วมกันในลักษณะของ Joint Partnership ในแหล่งปิโตรเลียมขนาดใหญ่ (World Class Asset) ที่มีอายุการผลิตต่อเนื่องในระยะยาว โดยน้ำมันดิบที่ผลิตได้เป็นน้ำมันดิบเบา (Light Crude) ที่มีราคาดี เหมาะกับการผลิตและการกลั่นของบางจากฯ นับเป็นการต่อยอดธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการกระจายความเสี่ยงที่สอดคล้องตามกลยุทธ์ของบริษัท

สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak Initiative and Innovation Center (ฺBiiC)แก้ไข

บริษัทฯ ได้จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ หรือมีชื่อย่อว่า BiiC โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง Green Ecosystem เพื่อผลักดันนวัตกรรมต่างๆ โดยเน้นด้านพลังงานสีเขียว (Green Energy) และด้านชีวภาพ (Bio-Based)  นำมาต่อยอดขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศจากการวิจัยและพัฒนา จัดการเทคโนโลยีและเครือข่าย พร้อมทั้งบ่มเพาะธุรกิจ Startup สนับสนุนเศรษฐกิจยุค 4.0 โดยมุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชีย

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°41′19″N 100°35′32″E / 13.6886124°N 100.5921725°E / 13.6886124; 100.5921725