บัมเบิลบี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
bumble bee

บัมเบิลบี (อังกฤษ: bumblebee, bumble bee) สามารถหมายถึง