บันไดเสียงเมเจอร์

บันไดเสียงเมเจอร์ (อังกฤษ: major scale) หรือ บันไดเสียงไอโอเนียน (อังกฤษ: Ionian scale) เป็นบันไดเสียงหนึ่งที่ใช้กันมากที่สุด โดยเฉพาะดนตรีตะวันตก เป็นส่วนหนึ่งของบันไดเสียงไดอาโทนิก สร้างขึ้นจากโน้ต 7 ตัว เหมือนกับบันไดเสียงดนตรีส่วนใหญ่ โน้ตตัวที่แปดเป็นโน้ตตัวที่ซ้ำกับตัวที่หนึ่ง แต่มีความถี่เป็นสองเท่า หรือเรียกว่าออกเทฟที่สูงกว่าของโน้ตเดียวกัน (มาจากภาษาละติน "octavus" แปลว่า ลำดับที่แปด)

บันไดเสียงเมเจอร์ที่เริ่มด้วยคีย์ขาว

บันไดเสียงเมเจอร์ที่เขียนง่ายที่สุดคือ ซีเมเจอร์ ซึ่งเป็นบันไดเสียงเมเจอร์ที่ไม่มีชาร์ปหรือแฟลต

 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c' { 
 \clef treble \time 7/4
 c4 d e f g a b c

} }

บันไดเสียงเมเจอร์มีความสำคัญในดนตรียุโรป โดยเฉพาะในเพลงสมัยนิยม

โครงสร้างแก้ไข

 
รูปแบบขั้นบันไดเต็มเสียงและครึ่งเสียงของบันไดเสียงเมเจอร์

บันไดเสียงเมเจอร์เป็นบันไดเสียงไดอาโทนิก ลำดับของขั้นคู่ระหว่างโน้ตในบันไดเสียงเมเจอร์มีดังนี้

 • เต็ม เต็ม ครึ่ง เต็ม เต็ม เต็ม ครึ่ง

โดยที่ "เต็ม" หมายถึง เต็มเสียง (เส้นโค้งรูปตัวยูสีแดงดังรูป) และ "ครึ่ง" หมายถึง ครึ่งเสียง (เส้นหักเหลี่ยมสีแดงดังรูป)

บันไดเสียงเมเจอร์อาจมองได้เป็นกลุ่มโน้ตของเตตระคอร์ด 2 กลุ่ม โดยที่ตัวสุดท้ายของกลุ่มแรกห่างจากตัวแรกของกลุ่มที่สอง 1 เสียงเต็ม แต่ละเตตระคอร์ดจะประกอบไปด้วย 2 เสียงเต็ม แล้วตามด้วย 1 เสียงครึ่ง ดังนี้

 • เต็ม เต็ม ครึ่ง

ลำดับขั้นของบันไดเสียงแก้ไข

 

ดูบทความหลักที่: ลำดับขั้นของบันไดเสียง
 • โน้ตตัวที่ 1 เรียกว่า โทนิก
 • โน้ตตัวที่ 2 เรียกว่า ซุปเปอร์โทนิก
 • โน้ตตัวที่ 3 เรียกว่า มีเดียนต์
 • โน้ตตัวที่ 4 เรียกว่า ซับโดมิแนนต์
 • โน้ตตัวที่ 5 เรียกว่า โดมิแนนต์
 • โน้ตตัวที่ 6 เรียกว่า ซับมีเดียนต์
 • โน้ตตัวที่ 7 เรียกว่า ลีดดิงโทน
 • โน้ตตัวที่ 8 เรียกว่า โทนิก

ดูเพิ่มแก้ไข

หนังสืออ่านเพิ่มแก้ไข

 • Bower, Michael. 2007. "All about Key Signatures Archived 2010-03-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน". Modesto, CA: Capistrano School (K–12) website. (Accessed 17 March 2010)
 • Jones, George Thaddeus. 1974. Music Theory: The Fundamental Concepts of Tonal Music Including Notation, Terminology, and Harmony. Barnes & Noble Outline Series 137. New York, Hagerstown, San Francisco, London: Barnes & Noble. ISBN 9780064601375.
 • Kennedy, Michael. 1994. "Key-Signature". Oxford Dictionary of Music, second edition, associate editor, Joyce Bourne. Oxford and New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-869162-9.
 • Yamaguchi, Masaya. 2006. The Complete Thesaurus of Musical Scales, revised edition. New York: Masaya Music Services. ISBN 0-9676353-0-6.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

แม่แบบ:บันไดเสียง