บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เปิดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 4 หลักสูตร คือ

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : MBA
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต : MA
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต : M.Ed.
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต