บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:BANPU)[2] เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร ทั้งในและต่างประเทศมากว่า 30 ปี ในด้านการลงทุน สำรวจ พัฒนา และดำเนินการผลิตถ่านหินประเภทให้ความร้อน (Thermal Coal) ตลอดจนถ่านหินสำหรับอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก (Coking Coal) มีความเชี่ยวชาญทางด้านเหมืองถ่านหินแบบเปิดและเหมืองใต้ดิน บริษัทยังมีการพัฒนา Smart Energy Solution

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ประเภทพลังงานครบวงจร
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:BANPU)
ก่อนหน้าบริษัท เหมืองบ้านปู จำกัด (2526-2532)
ก่อตั้ง16 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 (36 ปี)
ที่อยู่อาคารธนภูมิ ชั้น 26-28, 1550 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร [1]
อุตสาหกรรมพลังงาน
ผลิตภัณฑ์ถ่านหิน ก๊าซ ไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน
มูลค่าตลาด94,793.66 ล้านบาท (31ธ.ค.2559)
รายได้85,092.29 ล้านบาท (31ธ.ค.2559)
ทุน5,161,925,515 หุ้น (31ธ.ค.2559)
คำขวัญ“ผู้นำด้านพลังงานแห่งเอเชีย ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน”
เว็บไซต์http://www.banpu.com

ปัจจุบันบริษัทฯ มีฐานธุรกิจใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

ประวัติแก้ไข

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 ภายใต้ชื่อ บริษัท เหมืองบ้านปู จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท โดยบุคคลในตระกูล ว่องกุศลกิจและเอื้ออภิญญกุล มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าทำ สัญญาเช่าช่วงการทำเหมืองถ่านหินที่เหมืองบ้านปู (BP-1) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2532 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2536 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)”

ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายการทำเหมืองถ่านหินเพิ่มเติมทั้งใน ประเทศไทยและในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อดำเนินการผลิต และจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหินแล้ว บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจ ด้วยการรับจ้างขุดขนดินและถ่านหินให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สัญญาได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนกันยายน 2544) การผลิตและจำหน่ายแร่อุตสาหกรรม การให้บริการท่าเรือ (ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้จำหน่ายธุรกิจท่าเรือและธุรกิจแร่) และการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และไอน้ำ

ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจพลังงานทดแทน โดยมีการลงทุน ในประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

การประกอบธุรกิจแก้ไข

ปัจจุบันบริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์การลงทุนเป็นแบบ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

 • ธุรกิจต้นน้ำ

ผลิตและจัดจำหน่ายถ่านหิน โดยมีแหล่งผลิตอยู่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน

ก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินดินดาน (Shale Gas) มีแหล่งผลิตอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ในแหล่ง Marcellus Shale รัฐเพนซิลเวเนีย

 • ธุรกิจกลางน้ำ

Coal Trading หรือ การนำถ่านหินที่มีคุณภาพค่าความร้อนต่างกันมาผสมกัน ให้ได้คุณสมบัติใหม่และจัดจำหน่ายตรงตามความต้องการของลูกค้า

 • ธุรกิจปลายน้ำ

ธุรกิจไฟฟ้า ได้แก่ โรงไฟฟ้า BLCP โรงไฟฟ้าหงสาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (CHP) 3 แห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน (โจวผิง เจิ้งติ้ง และหลวนหนาน) และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจีนและญี่ปุ่น

ข้อมูลการเงินของบริษัท[3]

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 249,849.89
รายได้รวม 85,092.29 
กำไรสุทธิ 1,677.12
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.46

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แก้ไข

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 408,674,273 8.08%
2 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 288,309,528 5.70%
3 บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด 124,032,000 2.45%
4 นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 118,508,880 2.34%
5 สำนักงานประกันสังคม 108,893,000 2.15%

แหล่งถ่านหินแก้ไข

 • เหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  1. อินโดมินโค-บอนตัง
  2. ทรูบาอินโด
  3. บารินโต
  4. โจ-ร่ง
  5. คิทาดิน-เอ็มบาลุต
  6. คิทาดิน-ทันดุงมายัง
 • เหมืองถ่านหินประเทศออสเตรเลีย
 • เหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ เหมืองเกาเหอ และเหมืองเฮ้อปี้

อ้างอิงแก้ไข

 1. รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
 2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน แบบรายงาน56-1 บ้านปู จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข