บรรดาศักดิ์ คือระดับชั้นหรือชั้นยศของขุนนางในประเทศที่มีการปกครองระบอบกษัตริย์

ดูเพิ่ม แก้