บรรดาศักดิ์

บรรดาศักดิ์ คือระดับชั้นหรือชั้นยศของขุนนางในประเทศที่มีการปกครองระบอบกษัตริย์

ดูเพิ่มแก้ไข