น้ำเงิน (แก้ความกำกวม)

น้ำเงิน สามารถหมายถึง

ความหมายอื่นแก้ไข