น้ำหนักสมมูล

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

น้ำหนักสมมูล (อังกฤษ: equivalent weight) หมายถึง น้ำหนักสมมูลของธาตุ โมเลกุล หรือสารต่างๆ ซึ่งน้ำหนักสมมูลของธาตุ โมเลกุลของสารต่างๆนั้นคิดได้จาก

ตารางน้ำหนักสมมูลของธาตุตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1866

น้ำหนักสมมูล = น้ำหนักอะตอม/จำนวนประจุไฟฟ้า

น้ำหนักสมมูล = น้ำหนักโมเลกุล/จำนวนประจุไฟฟ้า