นิ้ว (หน่วยความยาวไทย)

นิ้ว เป็นหน่วยวัดความยาว ของไทยซึ่งต่างจากของอังกฤษ

มาตราวัดแก้ไข

1 นิ้ว มีค่าเท่ากับ
ในทางกลับกัน

ดูเพิ่มแก้ไข