นิวัตต์ ดารานันทน์

ศาสตราจารย์ นิวัตต์ ดารานันทน์ (7 กันยายน 2470 - 11 มิถุนายน 2554) อดีตกรรมการบริหารผู้ทรงคุณวุฒิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน อดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานสำคัญคือ เป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร โครงการธนาคารสมองของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ศ.ดร.นิวัตต์ ดารานันทน์ เป็นอาจารย์ผู้สอน นิสิต และนักศึกษา วิศวกรรม ทั้งปริญญาตรี โท และเอก ทั้งชาวไทยและชาวเอเชีย อื่น ๆ นับเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญของชาวไทย ซึ่งประสิทธิประสาทวิชาการ แก่วิศวกร เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบัน

การศึกษาแก้ไข

 • 2493: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2498: ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิศวกรรมพลังน้ำ Imperial College of Science & Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • 2505: ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา Colorado State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงานแก้ไข

ศาสตราจารย์ นิวัตต์ ดารานันทน์ หรือ ศาสตราจารย์ ดร.นิวัตต์ ดารานันทน์ เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2493 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2510 และได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2512 เป็นศาสตราจารย์ ในปี 2515 ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการการประปานครหลวง ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2526 กรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2529 กรรมการกฤษฎีกา รับเรื่องราวร้องทุกข์ ระหว่างปี พ.ศ. 2530-2542 และได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ เกียรติคุณในปี พ.ศ. 2530

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เกียรติคุณที่ได้รับเป็นสมาชิกองค์การและสมาคมอื่น ๆแก้ไข

 • อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ
 • เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ
 • กรรมการบริหาร โครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2530
 • กรรมการบริหาร โครงการธนาคารสมองของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
 2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๖, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๒๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔๘๖, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๑, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐