นิลุบล คล่องเวสสะ

รองศาสตราจารย์ นิลุบล คล่องเวสสะ (28 พฤศจิกายน 2498 — ) อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม และเคยดำรงตำแหน่งรองคณบดี ฝ่ายวางแผนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จบการศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยไอโอวาสเตต และปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานแก้ไข

รศ.นิลุบลมีผลงานการวิจัยและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ ในด้านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเมือง สวนสาธารณะ พื้นที่นันทนาการ พฤติกรรมมนุษย์ในที่สาธารณะ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข