นิกายลูเทอแรน[1] (อังกฤษ: Lutheranism) เป็นนิกายหนึ่งในศาสนาคริสต์ตะวันตกฝ่ายโปรเตสแตนต์ มาร์ติน ลูเทอร์ เป็นผู้ก่อตั้งนิกายนี้ขึ้นจากการปฏิรูปหลักเทววิทยาและการปฏิบัติของนิกายโรมันคาทอลิก

สัญลักษณ์กุหลาบลูเทอแรน

อ้างอิง

แก้
  1. พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ราชบัณฑิตยสถาน, หน้า 32