นายจำนงราชกิจ (จรัล บุณยรัตพันธุ์)

รองเสวกเอก นายจำนงราชกิจ นามเดิม จรัล บุณยรัตพันธุ์ (4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2442 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2515) อดีตรองราชเลขาธิการ ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ยูงทอง และคติคารม


นายจำนงราชกิจ
(จรัล บุณยรัตพันธุ์)

เกิดจรัล บุณยรัตพันธุ์
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2442
จังหวัดพระนคร
เสียชีวิต6 ธันวาคม พ.ศ. 2515 (73 ปี)
อาชีพข้าราชการ
ปีปฏิบัติงานพ.ศ. 2455 – พ.ศ. 2515
คู่สมรสเฉลิม ศุขปราการ
บุตร1 คน
บิดามารดาจ่าง บุณยรัตพันธุ์
วร บุณยรัตพันธุ์

ประวัติ

แก้

นายจำนงราชกิจ นามเดิม จรัล บุณยรัตพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2441 (นับแบบปัจจุบัน คือ พ.ศ. 2442) เป็นบุตรนายจ่าง และ นางวร บุณยรัตพันธุ์ มีพี่น้องเรียงตามลำดับดังนี้

 1. นางสาวระวิง บุณยรัตพันธุ์
 2. นางวรรณ เชาวนปรีชาลักษณ์ (วรรณ บุนนาค) ภรรยาหลวงเชาวนปรีชาลักษณ์
 3. ท้าวศรีสัจจา (สังวาลย์ บุณยรัตพันธุ์) (2438–2533)
 4. นายจำนงราชกิจ (จรัล บุณยรัตพันธุ์)
 5. พันตรีนายแพทย์เจริญ บุณยรัตพันธุ์ (2444–2539)
 6. นางสาวรวีวรรณ บุณยรัตพันธุ์
 7. หลวงดิฐการภักดี (จรูญ บุณยรัตพันธุ์) (2449–2540)
 8. คุณหญิงไสววงศ์ ทองเจือ ภรรยานายพงศ์ทอง ทองเจือ

ท่านได้สมรสกับ นางสาวเฉลิม ศุขปราการ (เฉลิม บุณยรัตพันธุ์) บุตรีของร้อยตำรวจเอกหลวงสุขกิจจำนงค์ เมื่อปี พ.ศ. 2476 มีบุตรชาย 1 คน คือ นายอำพน บุณยรัตพันธุ์ ซึ่งสมรสกับหม่อมหลวงสลีระพัฒน์ ลดาวัลย์ ธิดาหม่อมราชวงศ์สล้าง ลดาวัลย์ (นายชิดหุ้มแพร) และนางทองพูน ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

นายจำนงราชกิจ ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคหลอดเลือดในสมอง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2515 รวมศิริอายุ 74 ปี เศษ

การศึกษา

แก้

เริ่มเรียนที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เมื่ออายุ 5 ขวบ และโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์อีก 2ปี และเข้าเป็นนักเรียนประจำที่โรงเรียนราชวิทยาลัย สมัยสายสวลีและสมัยบางขวาง เมื่อ พ.ศ. 2452-2459

การทำงาน

แก้

ได้เข้ารับราชการในพระราชสำนักพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สังกัดกรมมหรสพ อยู่ 2ปี จากนั้นโปรดเกล้าฯ ไปรับราชการในกรมราชเลขานุการในพระองค์ (สำนักราชเลขาธิการในปัจจุบัน ) ได้ปฏิบัติราชการจนถึงรัชกาลที่ 9 พ.ศ. 2499 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น ข้าราชการพลเรือนชั้นพิเศษ และดำรงตำแหน่งรองราชเลขาธิการ ในปี พ.ศ. 2507 จนกำหนดเกษียณเนื่องจากสูงอายุแต่ก็ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการจนถึงแก่อนิจกรรม กล่าวได้ว่าเป็นผู้ได้มีชีวิตการทำงานใต้พระบารมีติดต่อกันเป็นเวลานานที่สุด 4 รัชกาล รวมเวลากว่า 60 ปี

ยศและบรรดาศักดิ์

แก้
 • 16 มิถุนายน พ.ศ. 2460 มหาดเล็กวิเศษ รับพระราชทานเงินเดือนมหาดเล็กสำรองชั้นที่ 3 [1]
 • 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462 ขุนชำนาญบรรณารักษ์ ถือศักดินา ๖๐๐[2]
 • 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464 นายจำนงราชกิจ หุ้มแพรวิเศษ ถือศักดินา ๕๐๐[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ประกาศกรมมหาดเล็ก
 2. พระราชทานบรรดาศักดิ์
 3. พระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๖, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๑๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๕, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๐๙
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๓๙ ง หน้า ๑๔๐๑, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๐๘
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๕๙ ตอนที่ ๖๑ ง หน้า ๒๔๙๖, ๑๘ กันยายน ๒๔๘๕
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๓๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๔๐๕, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๔๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๑๐๔, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๗๔
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๖๓ ตอนที่ ๑๙ ง หน้า ๔๖๕, ๒ เมษายน ๒๔๘๙
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๒๙ ง หน้า ๒๐๔๙, ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๙๖
 12. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๓๕ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๙๔๕, ๒๖ มกราคม ๒๔๖๑
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๒๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๕, ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๓