หม่อมหลวงนวลผ่อง เสนาณรงค์

(เปลี่ยนทางจาก นวลผ่อง เสนาณรงค์)

ท่านผู้หญิง นวลผ่อง เสนาณรงค์ (12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2472 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540) (เดิม หม่อมหลวงนวลผ่อง สนิทวงศ์) เป็นธิดาของพลตรี หม่อมสนิทวงศ์เสนี (หม่อมราชวงศ์ตัน สนิทวงศ์) กับท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี สมรสกับพลเอกแสวง เสนาณรงค์ เมื่อปี พ.ศ. 2497 มีบุตร-ธิดา 3 คน คือ

  1. เพชรพริ้ง สารสิน
  2. พราวพร เสนาณรงค์
  3. แมนพงศ์ เสนาณรงค์
นวลผ่อง เสนาณรงค์
หม่อมหลวงนวลผ่อง เสนาณรงค์.jpg
เกิด12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2472
เสียชีวิต28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 (68 ปี)
คู่สมรสแสวง เสนาณรงค์
บุตรเพชรพริ้ง สารสิน
พราวพร เสนาณรงค์
แมนพงศ์ เสนาณรงค์
บิดามารดาหม่อมสนิทวงศ์เสนี (หม่อมราชวงศ์ตัน สนิทวงศ์)
แผ้ว สนิทวงศ์เสนี

ท่านผู้หญิงนวลผ่อง เสนาณรงค์ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 สิริอายุ 68 ปี

เกียรติคุณแก้ไข

ท่านผู้หญิงนวลผ่อง ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองหารายได้ สภากาชาดไทย ช่วยเหลืองานด้านอื่น ๆ ของสภากาชาดไทย อาทิ เป็นกรรมการวางแผนและพัฒนา และกรรมการจัดการทรัพย์สิน ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ ปี พ.ศ. 2539 สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทยจากสำนักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ และเป็นนายกคนแรกของสมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (๕ พฤษภาคม ๒๕๓๑), เล่ม ๑๐๕, ตอน ๗๒ ง ฉบับพิเศษ, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑, หน้า ๑