นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

ศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นนักรัฐศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญไทย]

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไทย
เริ่มดำรงตำแหน่ง
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ก่อนหน้าเฉลิมพล เอกอุรุ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญไทย
เริ่มดำรงตำแหน่ง
19 มีนาคม พ.ศ. 2567 [1]
ก่อนหน้าวรวิทย์ กังศศิเทียม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด28 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 (65 ปี)
กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา แก้

ประวัติการทำงาน แก้

 • อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2531)
 • อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2558)
 • คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 - 31 มกราคม 2553[2])
 • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550[2])
 • กรรมการอื่นใดในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (พ.ศ. 2551[3] - 1 กันยายน พ.ศ. 2554[4])
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 - 14 กันยายน พ.ศ. 2554[2])
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร (28 เมษายน พ.ศ. 2554[5])
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (15 กันยายน พ.ศ. 2554 - 31 มกราคม พ.ศ. 2557[2])
 • กรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ด้านการเมือง) (13 สิงหาคม พ.ศ. 2557[6])
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558[2])
 • กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557[7])
 • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558[8] - ปัจจุบัน)
 • ประธานศาลรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2567 -ปัจจุบัน)

ตำแหน่งทางวิชาการ แก้

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการเมืองการปกครอง สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[9]

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แก้

เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จากผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อื่น ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริง ภายหลังพิจารณาแล้ว ที่ประชุมลงมติเลือกศาสตราจารย์นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ[10] จากนั้นได้นำเสนอชื่อต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีการประชุมและลงคะแนนลับ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติให้ความเห็นชอบ 158 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 6 เสียง[11]

จากนั้นมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558[8]

ต่อมา วันที่ 19 มีนาคม 2567 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ศ.ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ นับเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนแรกที่มีที่มาจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ราชกิจจานุเบกษา.ประกาศแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ. เล่ม 141 ตอนพิเศษ 83ง หน้า 1 วันที่ 22 มีนาคม 2567.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 "นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์". www.constitutionalcourt.or.th.
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล [นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล], เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๔๖ ง หน้า ๑๕, ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๓
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล [พลโท รุจวินท์ กิจวิทย์ นายวีรภัทร ศรีไชยา พลตำรวจตรี สุรสิทธิ์ สังขพงศ์], เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง หน้า ๒๒, ๗ ต.ค. ๒๕๕๔
 5. ราชกิจจานุเบกษา, คำสั่งกระทรวงการคลังที่ ๕๗๑/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร, เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๔ ง หน้า ๙๑, ๘ มิ.ย. ๒๕๕๔
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒๑/๒๕๕๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ, เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง หน้า ๑, ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๗
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ [จำนวน ๓๖ ราย ๑. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ฯลฯ] , เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๒๒ ง หน้า ๑, ๔ พ.ย. ๒๕๕๗  
 8. 8.0 8.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ [นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์], เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๑๐ ง หน้า ๑, ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๘
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา [จำนวน ๕ ราย ๑. รองศาสตราจารย์นิตย์ศรี แสงเดือน ฯ], เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง หน้า ๗, ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๕
 10. "'นครินทร์ เมฆไตรรัตน์' ได้รับเลือกนั่งเป็น ตลก.ศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่". prachatai.com.
 11. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการปนะชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 61/2558 วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ ตึกรัฐสภา
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓ เก็บถาวร 2011-01-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๑๖, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ เก็บถาวร 2015-12-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข หน้า ๒๘, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๒๑๕, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔