เปิดเมนูหลัก
นายธีระยุทธ บุญโชติ

นายธีระยุทธ บุญโชติ (เกิด พ.ศ. 2507) เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานบริหารและดำเนินงานโครงการไอพีสตาร์

ประวัติการศึกษาและคุณวุฒิแก้ไข

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย