ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 14 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534 โดยมีพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ หัวหน้า คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการซึ่งธรรมนูญฉบับนี้มีทั้งสิ้น 33 มาตรา

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พุทธศักราช 2534
New Seal of the Royal Command of Thailand.svg
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตราคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
ผู้ลงนามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันลงนาม1 มีนาคม 2534
ผู้ลงนามรับรองพลเอก สุนทร คงสมพงษ์
(หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ)
วันลงนามรับรอง1 มีนาคม 2534
วันประกาศ1 มีนาคม 2534
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๔๐/หน้า ๑/๑ มีนาคม ๒๕๓๔)
วันเริ่มใช้1 มีนาคม 2534
ท้องที่ใช้ไทย ราชอาณาจักรไทย
การร่าง
ชื่อร่างธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534
การยกเลิก
ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันธรรมนูญฉบับนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วเมิ่อมีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534

ประวัติแก้ไข

หลังจากการรัฐประหารเมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ได้ประกาศยกเลิก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521ที่ได้ประกาศใช้มายาวนานถึง 12 ปี 2 เดือน 1 วัน ปีและได้ประกาศใช้ธรรมนูญฉบับนี้แทนโดยมาตราที สำคัญมีดังนี้

มาตรา 7 ได้กำหนดให้มี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยให้มีสมาชิกได้ไม่เกิน 300คนทำหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายฉบับต่างๆรวมถึงทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร

มาตรา 18 ได้กำหนดให้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติแปรสภาพเป็น สภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ และให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเป็นประธานสภาและมีสมาชิกได้ไม่เกิน 15 คน

มาตรา 27 ได้มอบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแก่ประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

สิ้นสุดลงแก้ไข

ธรรมนูญฉบับนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อมีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2534