รายชื่อธนาคารในประเทศไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ธนาคารในประเทศไทย)

รายชื่อธนาคารทั้งหมดในไทย

ธนาคารกลาง

แก้
รหัสธนาคาร ธนาคาร ก่อตั้ง ประเภท หมายเหตุ รหัส SWIFTCODE
001 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2485 ธนาคารแห่งชาติ เดิมคือ สำนักงานธนาคารชาติไทย มีหน้าที่กำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ไทย BOTHTHBK

ธนาคารพาณิชย์ไทย

แก้
รหัสธนาคาร ธนาคาร ก่อตั้ง ประเภท หมายเหตุ รหัส SWIFTCODE
002 ธนาคารกรุงเทพ 2487 บริษัทมหาชน
SET: BBL
BKKBTHBK
004 ธนาคารกสิกรไทย 2488 บริษัทมหาชน
SET: KBANK
KASITHBK
006 ธนาคารกรุงไทย 2509 บริษัทมหาชน
SET: KTB
ธนาคารของรัฐที่มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ก่อตั้งโดยควบรวมกิจการธนาคารมณฑล ธนาคารเกษตร (พ.ศ. 2509) และต่อมายังได้รับโอนกิจการของธนาคารมหานคร และบางส่วนของธนาคารกรุงเทพฯพาณิชย์การ (พ.ศ. 2541) KRTHTHBK
011 ธนาคารทหารไทยธนชาต 2500 บริษัทมหาชน
SET: TTB
เดิมชื่อธนาคารทหารไทย และควบรวมกับธนาคารธนชาต (พ.ศ. 2564) TMBKTHBK
014 ธนาคารไทยพาณิชย์ 2449 บริษัทมหาชน
SET: SCB
เดิมชื่อบริษัท แบงก์สยามกัมมาจลทุน จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ (พ.ศ. 2482) SICOTHBK
025 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2488 บริษัทมหาชน
SET: BAY
เดิมใช้ชื่อว่า ธนาคารแห่งกรุงศรีอยุธยา จำกัด จนถึงปี พ.ศ. 2512 AYUDTHBK
069 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร 2514 บริษัทมหาชน
SET: KKP
เดิมคือ บริษัท เงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ก่อนจะปรับรูปแบบเป็นธนาคารพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2548 และเปลี่ยนชื่อจาก ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 KIFITHB1
022 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 2492 บริษัทมหาชน
SET: CIMBT
เดิมใช้ชื่อว่า ธนาคารสหธนาคาร จำกัด (มหาชน) (ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2492) และเปลี่ยนชื่อจาก ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 UBOBTHBK
067 ธนาคารทิสโก้ 2548 บริษัทมหาชน
SET: TISCO
เดิมคือ บริษัท เงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (ก่อตั้งปี พ.ศ. 2512) TFPCTHB1
024 ธนาคารยูโอบี 2549 บริษัทมหาชน
SET: UOBT
เปลี่ยนชื่อมาจาก ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อ 2 พฤษภาคม 2549 UOVBTHBK
071 ธนาคารไทยเครดิต 2547 บริษัทมหาชน

SET : CREDIT

ปรับสถานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ โดยเปลี่ยนชื่อมาจาก ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 เดิมคือ บริษัท กรุงเทพสินทวี จำกัด (ก่อตั้ง พ.ศ. 2513) THCETHB1
073 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2552 บริษัทมหาชน
SET: LHFG
ปรับสถานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ โดยเปลี่ยนชื่อมาจาก ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 LAHRTHB1
070 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 2553 บริษัทมหาชน
SET: ICBCT
เปลี่ยนชื่อมาจาก ธนาคารสินเอเซีย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ICBKTHBK
098 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2545 ธนาคารของรัฐบาล
ตัวอักษรย่อ: SME
เดิมคือ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม -
034 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2509 ธนาคารของรัฐบาล
ตัวอักษรย่อ: BAAC
เดิมชื่อ ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ BAABTHBK
035 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 2536 ธนาคารของรัฐบาล
ตัวอักษรย่อ: EXIM
EXTHTHBK
030 ธนาคารออมสิน 2456 ธนาคารของรัฐบาล
ตัวอักษรย่อ: GSB
เปลี่ยนชื่อมาจากคลังออมสิน (2490) GSBATHBK
033 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2496 ธนาคารของรัฐบาล
ตัวอักษรย่อ: GHB

ธนาคารพาณิชย์การศาสนา

แก้
รหัสธนาคาร ธนาคาร ก่อตั้ง ประเภท หมายเหตุ รหัส SWIFTCODE
066 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2545 ธนาคารของรัฐบาล
ตัวอักษรย่อ: ISBT
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่จัดตั้งขึ้นมาตาม พรบ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย[1] TIBTTHBK

ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

แก้
รหัสธนาคาร ธนาคาร ก่อตั้ง ประเภท หมายเหตุ รหัส SWIFTCODE
026 ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ 2548 บริษัทมหาชน ยกฐานะจากสาขา ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ เป็นธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2548 ICBCTHBKBNA
052 ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 2557 บริษัทมหาชน ยกฐานะจากสาขา ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ เป็นธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 BKCHTHBK
079 ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) 2558 บริษัทมหาชน ANZBTHBK
080 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) 2558 บริษัทมหาชน STBCTHBK
020 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 2548 บริษัทมหาชน เกิดขึ้นจากการรวมกิจการของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพ (เป็นสาขาเฉพาะ) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน เข้าเป็นธนาคารเดียวในปี 2548 จนกระทั่งในปี 2560 ได้ทำการโอนธุรกิจลูกค้าบุคคลไปให้เป็นของธนาคารทิสโก้ แต่ยังคงเปิดให้บริการเฉพาะแก่ลูกค้าองค์กรและลูกค้าธุรกิจจนถึงปัจจุบัน
017 ธนาคารซิตี้แบงก์ 2466 บริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ได้ทำการโอนธุรกิจลูกค้าบุคคลไปให้เป็นของธนาคารยูโอบี แต่ยังคงเปิดให้บริการเฉพาะแก่ลูกค้าองค์กรและลูกค้าธุรกิจจนถึงปัจจุบัน CITITHBX

ธนาคารในอดีต

แก้

ธนาคารในอดีต ในที่นี้หมายรวมถึง ปิดกิจการ เปลี่ยนชื่อ หรือยุบรวมกิจการกับธนาคารอื่น

รหัสธนาคาร ธนาคาร ก่อตั้ง ปิดกิจการ ประเภท หมายเหตุ รหัส SWIFTCODE
072 ธนาคารจีอี มันนี่ เพื่อรายย่อย 2549 2551 ธนาคารเอกชน โอนกิจการไปยังธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารไทยทนุ 2492 2542 บริษัทมหาชน เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ ในปี พ.ศ. 2542 (ปัจจุบันเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต) DANUTHBK
012 ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ 2542 2547 บริษัทมหาชน ยุบรวมกิจการเข้ากับธนาคารทหารไทยธนชาต ในปี พ.ศ. 2547 DANUTHBK
ธนาคารสิงขร 2493 2493 บริษัทจำกัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารศรีนคร (ปัจจุบันเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต)
021 ธนาคารศรีนคร 2493 2545 บริษัทมหาชน ยุบรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย (ปัจจุบันเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต)
015 ธนาคารนครหลวงไทย 2484 2554 บริษัทมหาชน เดิมชื่อ ธนาคารนครหลวงแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ต่อมาวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2487 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารนครหลวงไทย และวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จึงยุบรวมกิจการกับธนาคารธนชาต (ปัจจุบันเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต) SITYTHBK
065 ธนาคารธนชาต 2545 2564 บริษัทมหาชน เดิมคือ บริษัท เงินทุน เอกชาติ จำกัด (มหาชน) (ก่อตั้งขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2530) ปัจจุบันยุบกับธนาคารทหารไทยธนชาต THBKTHBK
ธนาคารแห่งเอเชียเพื่อการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 2482 2519 บริษัทจำกัด เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารเอเชีย (พ.ศ. 2519) (ปัจจุบันเป็น ธนาคารยูโอบี)
ธนาคารเอเชีย 2519 2547 บริษัทมหาชน ยุบรวมกิจการกับธนาคารยูโอบีรัตนสิน โดยใช้ธนาคารเอเชียเป็นแกนหลัก และเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารยูโอบี ในปี พ.ศ. 2547
ธนาคารแหลมทอง 2491 2541 บริษัทมหาชน ยุบรวมกิจการกับธนาคารรัตนสิน (ปัจจุบันเป็น ธนาคารยูโอบี)
ธนาคารรัตนสิน 2541 2542 บริษัทมหาชน รัฐบาลได้เข้าควบคุมกิจการธนาคารแหลมทอง เนื่องจากธนาคารประสบสภาพคล่องในปี พ.ศ. 2541 โดยควบรวมกับ ธนาคารรัตนสิน เนื่องจากเพราะขนาดกิจการและไม่มีเครือข่ายสาขา ต่อมารัฐบาลได้ขายกิจการให้กับกลุ่มธนาคารยูไนเต็ดฯ ในปี พ.ศ. 2542 จากนั้นจึงได้เปลื่ยนชื่อเป็น ธนาคารยูโอบีรัตนสิน (ปัจจุบันเป็น ธนาคารยูโอบี)
019 ธนาคารยูโอบีรัตนสิน 2542 2547 บริษัทมหาชน กลุ่มยูโอบีได้ซื้อกิจการของธนาคารเอเซีย โดยใช้ธนาคารเอเชียเป็นแกนหลักจึงยุบรวมกิจการเข้ากับธนาคารเอเซีย (ปัจจุบันเป็น ธนาคารยูโอบี)
ธนาคารตันเปงชุน 2477 2503 บริษัทจำกัด ต่อมาเปลี่ยนเป็นธนาคารไทยพัฒนา (พ.ศ. 2503) (ปัจจุบันเป็น ธนาคารกรุงไทย)
ธนาคารไทยพัฒนา 2503 2520 บริษัทจำกัด เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารมหานคร (พ.ศ. 2520) (ปัจจุบันเป็น ธนาคารกรุงไทย)
013 ธนาคารมหานคร 2520 2541 บริษัทมหาชน ยุบรวมกิจการเข้ากับธนาคารกรุงไทย ในปี พ.ศ. 2541
070 ธนาคารสินเอเซีย 2548 2553 บริษัทมหาชน เดิมคือ บริษัท เงินทุน สินเอเซีย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งปี พ.ศ. 2512 ต่อมาปี พ.ศ. 2548 ได้เปลี่ยนเป็นธนาคาร สินเอเซีย จำกัด (มหาชน) และปี พ.ศ. 2553 ธนาคารสากลพาณิชย์แห่งประเทศจีน (ICBC) ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ACLXTHBK
068 ธนาคารเอไอจี เพื่อรายย่อย 2551 2552 ธนาคารเอกชน เดิมคือบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ บางกอกอินเวสต์เมนท์ จำกัด (มหาชน) (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504) ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น บริษัท อยุธยา โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันปิดกิจการลงแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2556
ธนาคารมณฑล 2485 2509 บริษัทจำกัด ยุบรวมกับธนาคารเกษตร จัดตั้งเป็น "ธนาคารกรุงไทย"
ธนาคารเกษตร 2492 2509 บริษัทจำกัด ยุบรวมกับธนาคารมณฑล จัดตั้งเป็น "ธนาคารกรุงไทย"
ธนาคารหวั่งหลีจัน 2476 2516 บริษัทจำกัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารหวั่งหลี ปัจจุบันเป็น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
ธนาคารหวั่งหลี 2516 2528 บริษัทจำกัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารนครธน ปัจจุบันเป็น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
ธนาคารนครธน 2528 2542 บริษัทมหาชน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารสแตนด์ดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน ปัจจุบันเป็น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
007 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน 2542 2548 บริษัทมหาชน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) SCNBTHBK
ธนาคารสหธนาคาร 2492 2541 บริษัทมหาชน ควบรวมกับบงล.กรุงไทยธนกิจและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 12 แห่ง โดยใช้ธนาคารสหธนาคารเป็นแกนและเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารไทยธนาคาร (ปัจจุบันเป็น ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย)
ธนาคารไทยธนาคาร 2541 2552 บริษัทมหาชน กลุ่มซีไอเอ็มบีเข้ามาถือหุ้นใหญ่จึงเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย UBOBTHBK
003 ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ 2487 2541 บริษัทมหาชน แปรสภาพเป็นบริษัทลูกหนี้ (ล้มละลายปี พ.ศ. 2546) และโอนสินทรัพย์ไปยังธนาคารกรุงไทย (เฉพาะสินทรัพย์ หนี้สินพร้อมกับลูกหนี้ที่มีคุณภาพ และเงินฝากลูกค้าเดิม) และบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (เฉพาะสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ)
ธนาคารเอเชียทรัสต์ 2493 2527 บริษัทจำกัด เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารสยาม (ปัจจุบันเป็น ธนาคารกรุงไทย)
016 ธนาคารสยาม 2527 2530 บริษัทจำกัด ปิดกิจการ และโอนสินทรัพย์ไปยังธนาคารกรุงไทย

สาขาและสำนักงานตัวแทนธนาคารต่างชาติ

แก้
 • โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
 • ซิตี้แบงค์,
 • ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอร์เรชั่น, Sumitomo Mitsui Banking Corporation
 • เอช เอส บี ซี, HSBC
 • ดอยซ์แบงก์
 • เจพี มอร์แกน เชส,
 • คาลิยง, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
 • อินเดียนโอเวอร์ซีส์, Indian Overseas Bank
 • เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี., ABN AMRO Bank N.V.
 • อาร์ เอช บี, RHB Bank Berhad
 • โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น แห่งประเทศจีน, Oversea-Chinese Banking Corporation
 • มิซูโฮ คอร์ปอเรต, Mizuho Corporate Bank, Ltd.
 • โนวาสโกเทีย, Scotiabank (Bank of Nova Scotia)
 • บีเอ็นพี พารีบาส์
 • โซซิเยเต้ เจเนราล,

หมายเหตุ

แก้
 1. รหัสสถาบันการเงินเป็นเลขสามหลัก ใช้สำหรับระบบชำระเงินภายในประเทศ
 2. SWIFT Code ใช้สำหรับระบบชำระเงินระหว่างประเทศ แสดงเฉพาะ 4 ตัวแรก
 3. ประเทศไทยไม่ใช้ระบบ IBAN และไม่มี Routing transit number ข้อมูลที่จำเป็นในการชำระเงินมีเพียงชื่อหรือรหัสธนาคารและเลขบัญชีเท่านั้น (แต่ละธนาคารมีความยาวเลขบัญชีไม่เท่ากัน)

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-01-22. สืบค้นเมื่อ 2019-06-19.