รายชื่อธงในประเทศโรมาเนีย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ธงในประเทศโรมาเนีย)

รายการเบื้องล่างต่อไปนี้แสถงถึงธงต่างๆ ซึ่งปรากฏการใช้อยู่ในประเทศโรมาเนีย

ธงชาติแก้ไข

   
ธงชาติโรมาเนีย ธงกองทัพ และ ธงนาวี

ธงในราชการแก้ไข

       
ธงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโรมาเนีย ธงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐโรมาเนีย ธงรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐโรมาเนีย ธงนำร่อง

ธงทหาร (ค.ศ. 1992 - ปัจจุบัน)แก้ไข

ธงหมายยศกองทัพโรมาเนียแก้ไข

   
ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ธงเสนาธิการกองทัพโรมาเนีย

ธงชัยของกองทัพโรมาเนียแก้ไข

         
เหล่าเสนาธิการทหาร กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ เหล่าสารวัตรทหาร

ธงประจำคณะเสนาธิการทหารแก้ไข

       
เสนาธิการทหารกองทัพ เสนาธิการทหารกองทัพบก เสนาธิการทหารกองทัพอากาศ เสนาธิการทหารกองทัพเรือ

ธงของกองทัพเรือแก้ไข

     
ธงผู้บังคับการเรือ ธงฉาน (ตั้งแต่ ค.ศ. 1990) ธงฉาน (ค.ศ. 1995-1998)
         
ธงเสนาธิการทหารเรือ ธงผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ ธงผู้บังคับการกองเรือรบ ธงผู้บังคับการหมวดเรือรบ ธงผู้บังคับการหมู่เรือรบ

ธงในอดีตแก้ไข

สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย (ค.ศ. 1948-1989)แก้ไข

         
ธงชาติ ระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม ค.ศ. 1948 ธงชาติสาธารณรัฐประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1948-1952 ธงชาติสาธารณรัฐประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1952-1965 ธงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย ค.ศ. 1965-1989 ธงชาติโดยพฤตินัยระหว่างการปฏิวัติใน ค.ศ. 1989
(ไม่ปรากฏการใช้)
     
ธงประธานาธิบดี ค.ศ. 1974-1989 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ค.ศ. 1965-1989 ธงรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย ค.ศ. 1965-1989
       
ธงประธานาธิบดี ค.ศ. 1952-1965 ธงประธานรัฐสภา ค.ศ. 1952-1965 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ค.ศ. 1952-1965 ธงรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1952-1965
       
ธงประธานาธิบดี ค.ศ. 1948-1952 ธงประธานรัฐสภา ค.ศ. 1948-1952 ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ค.ศ. 1948-1952 ธงรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1948-1952
       
       
ธงชัยของกองทัพประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1950-1952 ธงชัยของกองทัพประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1952-1965 ธงชัยของกองทัพประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1966-1989 Military colors of Patriotic Guards of Romania, 1977-1989
       
       
ธงชัยของกองทัพอากาศประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1950-1952 ธงชัยของกองทัพอากาศประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1952-1965 ธงชัยของกองทัพเรือประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1950-1951 ธงชัยของกองทัพเรือประชาชนโรมาเนีย ค.ศ. 1952-1965
       
ธงรัฐนาวี ค.ศ. 1952-1965 ธงรัฐนาวีเรือช่วยรบ ค.ศ. 1954-1965 ธงเรือยามฝั่ง และ หน่วยพิทักษ์ชายแดน ค.ศ. 1952-1965 ธงเรือยามฝั่ง และ หน่วยพิทักษ์ชายแดน ค.ศ. 1966-1989
       
ธงผู้บังคับการเรือ ค.ศ.1954-1965 ธงผู้บังคับการเรือช่วยรบ ค.ศ. 1954-1965 ธงผู้บังคับการเรือยามฝั่ง และ หน่วยพิทักษ์ชายแดน ค.ศ.1954-1965 ธงผู้บังคับการเรือ ค.ศ.1966-1989
     
ธงฉาน ค.ศ. 1948-1952 ธงฉาน ค.ศ. 1954-1965 ธงฉาน ค.ศ. 1966-1989

ราชอาณาจักรโรมาเนีย (ค.ศ. 1918-1947)แก้ไข

           
ธงสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ ธงสำหรับพระราชินี ธงสำหรับพระราชชนนี ธงสำหรับมกุฎราชกุมาร ธงสำหรับมกุฎราชกุมารี ธงสำหรับเจ้าพระองค์อื่นๆ ในราชวงศ์
     
ธงประจำตัวของเอียน เอนโตเนสคู ธงผู้สำเร็จราชการ ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
         
ธงชัยของกองทัพ (พระเจ้าเฟอร์ดินันด์ที่ 1) ธงชัยของกองทัพ (พระเจ้าคาโรลที่ 2) ธงชัยของกองทัพ (สงครามโลกครั้งที่ 2) ธงชัยของกองทัพ (พระเจ้ามิฮาลที่ 1 ) ธงชัยของกองทัพ (สงครามโลกครั้งที่ 2)
         
ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงขนส่งทางอากาศ และ พาณิชยนาวี ธงเลขาธิการกระทรวงขนส่งทางอากาศ และ พาณิชยนาวี ธงหมายยศผู้บังคับบัญชาพลเรือโท ธงหมายยศผู้บังคับบัญชาพลเรือตรี ธงหมายยศพลเรือตรี
         
ธงผู้บังคับการกองเรือรบ และ หมวดเรือรบ ธงผู้บังคับการหมู่เรือรบ ธงหมายยศนาวาเอก ธงผู้ใหญ่ ธงผู้บังคับการเรือ
         
ธงฉานกองทัพเรือ (ค.ศ.1921) ธงนำร่อง ธงเรือช่วยรบและธงพาณิชยนาวีซึ่งควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือ ธงเรือตำรวจน้ำ ธงเรือไปรษณีย์
   
ธงชาติ ธงกองทัพ และ ธงราชนาวี

สหราชรัฐโรมาเนีย (ค.ศ. 1867-1918)แก้ไข

       
ธงกองทัพ, ธงนาวี และ ธงประจำตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครรัฐ ค.ศ. 1867 - 1872/3 ธงกองทัพ, ธงนาวี และ ธงประจำตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครรัฐ ค.ศ. 1872 - 1921 ธงสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ ค.ศ. 1881 ธงสำหรับมกุฎราชกุมาร ค.ศ. 1881
     
ธงชัยของกองทัพสหราชรัฐโรมาเนีย ค.ศ. 1866 ธงกองกำลังพลเรือนป้องกันเมืองโฟกชานี ค.ศ. 1867 ธงชัยกองทัพ ค.ศ. 1874 (พระเจ้าคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนีย) ธงชัยกองทัพ ค.ศ. 1877 (พระเจ้าคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนีย)
       
ธงชัยกองทัพ ค.ศ. 1882 (พระเจ้าคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนีย) ธงชัยกองทัพ ค.ศ. 1897 (พระเจ้าคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนีย) ธงชัยกองทัพ ค.ศ. 1902 (พระเจ้าคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนีย) ธงชัยกองทัพ ค.ศ. 1914 (พระเจ้าเฟอร์ดินันด์ที่ 1)
   
ธงเรือยามฝั่ง ธงชาติโรมาเนีย
     
ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ธงรัฐมนตรี ธงหมายยศพลเรือเอก ธงผู้บัญชาการทหารเรือ ยศพลเรือโท
       
ธงหมายยศพลเรือโท ธงหมายยศพลเรือตรี ธงหมายยศพลเรือจัตวา ธงหมายยศนาวาเอก

ราชรัฐโรมาเนีย (ค.ศ. 1859-1866)แก้ไข

   
ธงพลเรือนของสหราชรัฐมอลดาเวียและวัลลาเซีย ค.ศ. 1859 - 1862 ธงพลเรือนของสหราชรัฐโรมาเนีย ค.ศ. 1862 - 1866
     
Princial standard from Ruginoasa Palace Princial standard of the Prince (1859-1861) Princial standard of the Prince (1862-1866) Princial standard of the Prince - reconstituted (1862-1866)
   
ธงกองทัพสหราชรัฐวัลลาเชียและโรมาเนีย และ กองทัพราชรัฐโรมาเนีย (ค.ศ. 1863 - 1866) ธงชัยของกองทัพราชรัฐโรมาเนีย (ค.ศ. 1866 - 1874)

สหราชรัฐวัลลาเซียและมอลดาเวียแก้ไข

       
ธงเรือพลเรือนวัลลาเซีย ค.ศ. 1834-1861 (initial model) ธงเรือพลเรือนวัลลาเซีย ค.ศ. 1834-1861 (later model) ธงเรือพลเรือนมอลดาเวีย ค.ศ. 1834-1861 ธงเรือพลเรือนมอลดาเวีย ค.ศ. 1858
       
ธงสำหรับการปฏิวัติวัลลาเซีย ค.ศ. 1848 (initial model) ธงสำหรับการปฏิวัติวัลลาเซีย ค.ศ. 1848 (later model) ธงชาติมอลดาเวีย 1533 ธงเชาติมอลดาเวีย 1601
     
Flag of Wallachia (XVIth - XVIIth century) ธงกองทัพมอลดาเวีย (ค.ศ. 1467) ธงกองทัพมอลดาเวีย (ค.ศ. 1531)
     
ธงนาวีวัลลาเซีย ธงนาวีมอลดาเวีย ธงนาวีมอลดาเวีย (version)
       
ธงกองทัพวัลลาเซีย ค.ศ. 1834 ธงกองทัพวัลลาเซีย ค.ศ. 1840 ธงกองทัพ และ ธงนาวีมอลดาเวีย ค.ศ. 1834-1848 ...both sides (one slight error: the obverse misses the laurel wreath)
       
Military colors of Slatina guard during the Revoution, 1848 Military colors of Dorobanti regiment in Arges county, Wallachia (1852) ธงกองทัพ และ ธงนาวีมอลดาเวีย ค.ศ. 1848-1856 ธงกองทัพ และ ธงนาวีมอลดาเวีย ค.ศ. 1856-1859.png
       
Flag of Tudor Vladimirescu's Revolution, 1821 Flag of Şerban Cantacuzino, 1683 ธงกองทัพ และ ธงนาวีมอลดาเวีย ค.ศ. 1500 ธงกองทัพ และ ธงนาวีมอลดาเวีย ค.ศ. 1500
 
Flag of Mihnea III, 1659

ธงหน่วยการปกครองย่อยแก้ไข