ธงชาติโรมาเนีย (โรมาเนีย: Drapelul României) เป็นธงสามสีซึ่งประกอบด้วยแถบริ้วแนวตั้ง 3 สี ประกอบด้วยสีน้ำเงิน สีเหลือง และสีแดง เรียงตามลำดับจากด้านคันธง ลักษณะโดยรวมของธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน

ธงชาติโรมาเนีย
โรมาเนีย: Tricolorul (ธงไตรรงค์)
การใช้ธงชาติ
สัดส่วนธง2:3
ประกาศใช้26 มิถุนายน ค.ศ. 1848
24 เมษายน ค.ศ. 1867
27 ธันวาคม ค.ศ. 1989
ลักษณะธงสามสีประกอบด้วยแถบสีน้ำเงิน สีเหลือง และสีแดง เรียงตามแนวตั้ง แต่ละแถบกว้างเท่ากัน

รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐโรมาเนีย[1]ได้ระบุถึงธงชาติโรมาเนียไว้ว่า “ธงของโรมาเนียเป็นธงสามสี แถบสีต่างๆ เรียงลำดับตามแนวตั้งโดยนับจากด้านคันธงไป ประกอบด้วยสีน้ำเงิน สีเหลือง สีแดง” สัดส่วนและระดับสีของธงแบบมาตรฐานได้ถูกกำหนดไว้พร้อมกับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับธงโดยกฎหมายว่าด้วยธง ซึ่งได้ตราขึ้นในปี ค.ศ. 1994[2] และต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 2001[3]

ลักษณะของธงดังกล่าวนี้พ้องกันอย่างยิ่งกับธงพลเรือนของอันดอร์ราและธงราชการของประเทศชาด โดยเฉพาะกรณีธงชาติของประเทศชาดนั้นต่างกันกับธงของโรมาเนียเพียงว่าประเทศชาดใช้โทนสีน้ำเงินที่เข้มกว่าของโรมาเนียเท่านั้น ความคล้ายคลึงดังกล่าวได้นำไปสู่การอภิปรายเรื่องนี้ในระดับนานาชาติ โดยในปี ค.ศ. 2004 ประเทศชาดได้ร้องขอให้องค์การสหประชาชาติวินิจฉัยในข้อปัญหาดังกล่าว แต่ประธานาธิบดีอีออน อีลีเอสคู (Ion Iliescu) ได้ประกาศในเวลาต่อมาว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ แก่ธงชาติโรมาเนีย[4] ธงอีกธงหนึ่งที่สัมพันธ์กับธงชาติโรมาเนียคือธงชาติมอลโดวา ซึ่งใช้พื้นสีธงแบบเดียวกับของโรมาเนีย แต่สัดส่วนความกว้างต่อความยาวของธงเป็น 1:2 มีใช้สีน้ำเงินในโทนที่อ่อนกว่าของโรมาเนีย และมีดวงตราแผ่นดินของมอลโดวาที่กลางธง

สีธง

แก้
 
สัดส่วนของธงชาติโรมาเนีย
หมายเหตุ: อักษรในแผนผังแทนค่าตัวเลขต่อไปนี้
* L = 3/3 ของความยาวธง
* l = 2/3 ของความยาวธง
* c = 1/3 ของความยาวธง

กฎหมายว่าด้วยธงของโรมาเนียได้ระบุถึงระดับของสีธงชาติไว้ชัดเจนว่า สีน้ำเงินใช้สี cobalt blue สีเหลืองใช้สี chrome yellow และสีแดงใช้สี vermilion red ซึ่งในหนังสือ Album des pavillons nationaux et des marques distinctives (2000) ได้เทียบสีไว้ด้วยระบบสี Pantone ดังนี้

Scheme สีน้ำเงิน สีเหลือง สีแดง
Pantone 280c 116c 186c
CMYK 99-86-1-00 2-18-95-0 4-99-94-0
RGB 0-43-127 252-209-22 206-17-38
สีเว็บ #002B7F #FCD116 #CE1126

ดูเพิ่ม

แก้

เชิงอรรถและอ้างอิง

แก้
  1. มาตรา 12 วรรค 1 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐโรมาเนีย
  2. Law no. 75 of 16 July 1994, published in Monitorul Oficial no. 237 of 26 August 1994.
  3. Governmental Decision no. 1157/2001, published in Monitorul Oficial no. 776 of 5 December 2001.
  4. "'Identical flag' causes flap in Romania"

หนังสืออ่านเพิ่ม

แก้
  • Năsturel, Petre Vasiliu, Steagul, stema română, însemnele domneşti, trofee (The Romanian flag [and] coat of arms; the princely insignias [and] trophies), Bucharest, 1903.
  • Popescu, Elena and Căzănişteanu, Constantin, Piese din colecţia de drapele a Muzeului Militar Central (Specimens from the flag collection of the Central Military Museum [of Romania]), in "Revista Muzeelor", year III, no. 2/1966.
  • Potoschi, A. and Velcu, A., Catalogul colecţiilor de steaguri, stindarde şi fanioane (The catalog of the collection of flags, standards and pennants), manuscript, Biblioteca Muzeului Militar Central.
  • Rosetti, Radu R., Când s-a adoptat steagul tricolor la noi (When the tricolour flag was adopted by us), in "Memoriile secţiunii istorice", 3rd series, vol. XI, 1930.
  • Sbierea, I. G., Ceva despre tricolorul român (A few words about the Romanian tricolour), in "Calendarul Minervei pe anul 1905", Bucharest, 1905.
  • Vasile, Alexandru, Drapelul este istoria întreagă a României (The flag is the entire history of Romania) in "Lupta întregului popor", no. 1 (3) of 1985.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้