ท่าช้าง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ท่าช้าง สามารถหมายถึงสถานที่ที่มีชื่อเดียวกันในอำเภอและจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้

อำเภอแก้ไข

ตำบลแก้ไข

หรืออาจหมายถึงตำบลที่มีคำว่า "ท่าช้าง" ภายในชื่อ ในอำเภอและจังหวัดต่อไปนี้

เทศบาลตำบลแก้ไข

ท่าเรือแก้ไข