ทุนจดทะเบียน คือ จํานวนเงินทุนของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมายและได้กําหนดไว้ในหนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทที่เขียนแจกแจงเป็นหุ้นที่ระบุมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจํานวนสูงสุดของหุ้นที่จะออกจําหน่ายได้[1] ทุนจดทะเบียนสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บางส่วนของทุนจดทะเบียนที่จำหน่ายไปยังผู้ถือหุ้นจะเรียกว่า หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท (issued share capital)

กลไกของทุนจดทะเบียนเพื่อใช้จำกัดหรือควบคุมศักยภาพของผู้บริหารในการแจกจ่ายหุ้นใหม่ ซึ่งอาจมีผลกระทบในการควบคุมบริษัทหรือปรับความสมดุลในการควบคุมระหว่างผู้ถือหุ้น ดังนั้นการแจกจ่ายหุ้นสู่ผู้ถือหุ้นอาจเปลี่ยนงบดุลบัญชีการกระจายผลกำไร เช่นหากหุ้นใหม่มีการจำหน่ายตามมูลค่าที่ตราไว้ ไม่ใช่ที่ราคาตลาด

การกำหนดให้บริษัทที่ต้องตั้งทุนจดทะเบียนได้ถูกยกเลิกไปในออสเตรเลียเมื่อปี ค.ศ. 2001 และในสหราชอาณาจักร ที่ยกเลิกไปภายใต้รัฐบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2006[2]

อ้างอิง แก้

  1. "ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน". สนุก.คอม. สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  2. "Companies Act 2006, note 843". Government of the United Kingdom. สืบค้นเมื่อ 8 May 2012.