ทักษิณา สวนานนท์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ทักษิณา สวนานนท์ (7 มิถุนายน พ.ศ. 2480-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) อดีตอาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในปี 2537 สมาชิกวุฒิสภา 2539

ประวัติ แก้

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ทักษิณา สวนานนท์ เป็นบุตรของ ศาสตราจารย์ บุญชนะ และท่านผู้หญิงแส อัตถากร (ถึงแก่กรรมทั้งคู่) สมรสกับนายเดโช สวนานนท์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีธิดา 3 คน คือนางโชติกา สวนานนท์ เตชะวัฒนวรรณา นางประถมาภรณ์ สวัสดิ์-ชูโต และนางศรานตา สวนานนท์ เฟอร์กูสัน

ประวัติการศึกษา แก้

 • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 • โรงเรียนราชินีบน
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2499
 • ปริญญาโท MS in ED สาขาประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2501
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 344 )ปี 2534
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สยาม ปี 2555

การทำงานและตำแหน่งหน้าที่ แก้

 • 6 กุมภาพันธ์ 2532 ศาสตราจารย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 15 มีนาคม 2534 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ)
 • 19 เมษายน 2534 กรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
 • 2536 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
 • 2538 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
 • 22 มีนาคม 2539-2543 สมาชิกวุฒิสภา
 • 11 เมษายน 2539 กรรมาธิการการวิทยศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน (วุฒิสภา)
 • 2544-2545 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • กรรมการสภาการศึกษาในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุดมศึกษา
 • อนุกรรมการบัญญัติศัพท์คอมพิวเตอร์ ราชบัณฑิตสถานแห่งชาติ
 • อนุกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2544-2553)
 • ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง (2544-2554)

งานด้านสังคม แก้

 • โปรดเกล้าให้เป็นกรรมการบอกบุญและรับบริจาคเงินเพื่อใช้ในการปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง (2523-2525)
 • เลขานุการคณะกรรมการจัดหาเงินเพื่อจัดซ่อมแซมและบูรณะฉัตรบนฐานชุกชีในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (2530-2538)
 • กรรมการหารายได้สร้างตึกนวมินทราชินีของสภากาชาดไทย
 • รองประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและวิจัยวิทยาการคอมพิวเตอร์


รางวัลต่างๆ แก้

 • แม่ดีเด่นประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
 • รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ บุคคลดีเด่นประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คนดีศรีมหาสารคามของจังหวัดมหาสารคาม

ผลงานทางวิชาการ แก้

 • คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ (พิมพ์กว่า 10 ครั้ง)
 • ไมโครคอมพิวเตอร์และงานออฟฟิศออโตเมชั่น
 • เรียนรู้คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
 • ชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-10-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๐๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๖
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์[ลิงก์เสีย], เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๘๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๒๔๐, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๕