ทะเลสาบแวแนร์น

ทะเลสาบแวเนร์น (Vänern) ตั้งทางตอนใต้ของประเทศสวีเดน เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในสวีเดนและทวีปยุโรป มีเนื้อที่กว่า 5,585 เมตร ทะเลสาบแวเนร์น ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 44 เมตร เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของประเทศสวีเดน รอบๆ ทะเลสาบส่วนใหญ่เป็นไร่นา และ ป่า

ทะเลสาบแวเนร์น