ทฤษฎีบททวินาม

ทฤษฎีบททวินาม (อังกฤษ: Binomial theorem) กล่าวถึงการกระจายพจน์ของ มีสูตรดังนี้

เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์ และ

ตัวอย่างผลที่ได้จากทฤษฎีบททวินามในกรณีที่ n ≤ 5 เช่น