ถนนเลี่ยงเมือง (อังกฤษ: Bypass Road) เป็นถนนหรือกลุ่มถนนที่มีลักษณะอ้อมออกนอกเมือง นคร หรือประเทศ สร้างขึ้นเพื่อลดปัญหาความคับคั่งของการจราจรช่วงผ่านตัวเมือง โดยเป็นลักษณะถนนอ้อมเมืองที่ผู้ขับขี่สามารถขับรถผ่านตัวเมืองได้โดยไม่ต้องเข้าเมือง โดยลักษณะการวางแนวเส้นทางจะเหมือนถนนวงแหวน แต่ถนนเลี่ยงเมืองจะอ้อมไปทางด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น

รายชื่อถนนเลี่ยงเมืองในประเทศไทย

แก้

ถนนเลี่ยงเมืองในประเทศไทย มีหลายสาย ในแต่ละจังหวัด ดูแลโดยกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เช่น