เปิดเมนูหลัก

ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ช่วงสี่แยกรัชดา-สุทธิสาร ถึงซอยเกตุนุติ

ถนนสุทธิสารวินิจฉัย หรือนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า ถนนสุทธิสาร เป็นถนนที่ตั้งชื่อตามราชทินนามของเจ้าของที่ดินช่วงต้นถนน คือ พระสุทธิสารวินิจฉัย (มะลิ บุนนาค) ซึ่งทายาทและผู้อนุบาลของพระสุทธิสารวินิจฉัยได้ยกที่ดินให้ราชการตัดถนน เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระสุทธิสารวินิจฉัย[1]

ถนนสายนี้มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนพหลโยธินช่วงใกล้สี่แยกสะพานควายฟากทิศตะวันออก ตัดผ่านถนนวิภาวดีรังสิตที่แยกสุทธิสาร บริเวณหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร ตัดผ่านถนนรัชดาภิเษกที่แยกรัชดา-สุทธิสาร และสิ้นสุดที่สะพานข้ามคลองลาดพร้าว โดยบรรจบกับซอยลาดพร้าว 64 แยก 4 (ซอยเกตุนุติ) รวมระยะทางทั้งสิ้น 4.5 กิโลเมตร ส่วนซอยต่างๆ ที่แยกจากถนนสุทธิสารวินิจฉัย ในระยะ 500 เมตรแรกจากถนนพหลโยธิน ใช้ชื่อซอยว่า "ซอยสุทธิสารวินิจฉัย" จำนวน 3 ซอย ส่วนซอยในถนนช่วงพ้นระยะ 500 เมตรแรกจากถนนพหลโยธินเป็นต้นไป ใช้ชื่อซอยว่า "ซอยอินทามระ" มีจำนวน 59 ซอย โดยตั้งชื่อตามนามสกุลของพลตำรวจโทโต๊ะ อินทามระ หัวหน้ากองคลังของกรมตำรวจ ผู้ตัดถนนต่อจากถนนสุทธิสารวินิจฉัยเดิมเข้าสู่ที่ดินของกรมตำรวจ เพื่อพัฒนาที่ดินให้เป็นที่อยู่อาศัยของข้าราชการตำรวจในเวลานั้น

ปัจจุบัน ชื่อ "สุทธิสาร" และ "สุทธิสารวินิจฉัย" ได้ถูกนำไปใช้ในสถานที่ต่างๆ ที่ถนนตัดผ่าน ทั้งของทางราชการและเอกชน เช่น สถานีสุทธิสาร ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล, สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร เป็นต้น

ประวัติแก้ไข

พระสุทธิสารวินิจฉัย (มะลิ บุนนาค) เจ้าของที่ดินซึ่งเป็นที่มาของชื่อถนนสุทธิสารวินิจฉัย
พลตำรวจโทโต๊ะ อินทามระ หัวหน้ากองคลังของกรมตำรวจ ณ ปี พ.ศ. 2499 ผู้เป็นที่มาของชื่อถนนและซอยอินทามระ

การตัดถนนสุทธิสารวินิจฉัยมีจุดเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 กรมตำรวจได้มีโครงการจัดสรรที่ดินของกรมตำรวจบริเวณด้านข้างสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อเพื่อพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยของข้าราชการตำรวจในเวลานั้น แต่เนื่องจากกรมตำรวจเป็นหน่วยงานราชการ จึงมีการมอบหมายให้พลตำรวจโทโต๊ะ อินทามระ หัวหน้ากองคลังของกรมตำรวจ เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาที่ดิน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการดำเนินการ

ในเวลานั้นที่ดินจัดสรรของกรมตำรวจยังไม่มีเส้นทางสู่ถนนสาธารณะ ที่ดินด้านทิศตะวันออกยังไม่มีถนนวิภาวดีรังสิต ส่วนที่ดินด้านทิศตะวันตกติดที่ดินของพระสุทธิสารวินิจฉัย (มะลิ บุนนาค) พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้นจึงได้เจรจากับศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ทายาทผู้เป็นบุตรของพระสุทธิสารวินิจฉัย ขอซื้อที่ดินเพื่อเป็นทางออกสู่ถนนพหลโยธิน บุตรและธิดาทั้งสามของพระสุทธิสารวินิจฉัยจึงได้ตกลงยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณะเพื่อเป็นทางออกสู่ถนนพหลโยธิน โดยขอให้ใช้ชื่อว่าถนนสุทธิสารวินิจฉัยตามราชทินนามของบิดาเพื่อเป็นอนุสรณ์

เมื่อได้รับมอบที่ดินตอนหน้าด้านทิศตะวันตกมาจากทายาทของพระสุทธิสารวินิจฉัยแล้ว กรมตำรวจจึงได้ดำเนินการตัดถนนเข้าสู่ที่ดินจัดสรรจนแล้วเสร็จ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2503 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) ของกรมตำรวจ (สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นอธิบดีกรมตำรวจ) จึงได้มีมติให้ตั้งชื่อถนนตัดใหม่ในที่ดินจัดสรรของกรมตำรวจข้างสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ โดยให้แบ่งเป็นสองตอน คือ

 1. ที่ดินตอนหน้าของพระสุทธิสารวินิจฉัย (มะลิ บุนนาค) ให้ตั้งชื่อว่า "ถนนสุทธิสารวินิจฉัย" มีระยะจากถนนพหลโยธิน (สะพานควาย) เข้าไป 500 เมตร
 2. ที่ดินตอนหลังของกรมตำรวจ ให้ตั้งชื่อว่า "ถนนอินทามระ" ตามนามสกุลของพลตำรวจโทโต๊ะ อินทามระ หัวหน้ากองคลังของกรมตำรวจในขณะนั้น มีระยะต่อจากถนนสุทธิสารวินิจฉัยเป็นต้นไป[2]

ภายหลังกรุงเทพมหานครได้ตัดถนนสุทธิสารวินิจฉัยเพิ่มเติมตั้งแต่แยกรัชดา-สุทธิสาร จนไปบรรจบกับซอยเกตุนุติเมื่อ พ.ศ. 2524[3]

กรณีพิพาทเรื่องชื่อถนนแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2547 กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเรียกชื่อถนน ตรอก ซอย ตามมาตรฐานสากลให้เหมือนกันทั้ง 50 เขต จึงได้เปลี่ยนชื่อถนนอินทามระให้เป็นชื่อถนนสุทธิสารวินิจฉัยตลอดทั้งสาย เนื่องจากกรุงเทพมหานครเห็นว่าประชาชนรู้จักแต่ชื่อถนนสุทธิสารวินิจฉัยมานานแล้ว แต่ยังคงชื่อซอยอินทามระทั้ง 59 ซอยไว้ตามเดิม นายกฤษฎา อินทามระ ทายาทของพลตำรวจโทโต๊ะ อินทามระ จึงได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อคัดค้านการดำเนินการดังกล่าวของทางกรุงเทพมหานคร[4]

ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งยกฟ้องในกรณีที่มีผู้ฟ้องร้องให้กรุงเทพมหานครเปลี่ยนชื่อถนนเป็นชื่ออื่น โดยศาลปกครองได้พิจารณาข้อเท็จจริงของคดีแล้ว ปรากฏว่า ที่ดินนี้เป็นของ นายจิรายุวัต บุนนาค ผู้อนุบาลพระสุทธิสารวินิจฉัย ได้ยกให้ทางราชการเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระสุทธิสารวินิจฉัย ส่วนที่ดินด้านในเป็นของกรมตำรวจเดิม ได้ใช้ชื่อสกุลของหัวหน้ากองคลังของกรมตำรวจในสมัยนั้น ส่งผลให้ถนนสายนี้มีชื่อเรียกเป็น 2 ชื่อ แต่หากพิจารณาจากสภาพพื้นที่ในขณะนั้น เชื่อได้ว่า ชื่ออื่นที่ใช้นั้นเป็นเพียงชื่อถนนที่เข้าสู่ที่ดินจัดสรรของกรมตำรวจเท่านั้น ไม่ใช่ถนนสายหลักในปัจจุบัน และในระบบทะเบียนของผู้อำนวยการเขตพญาไทและผู้อำนวยการเขตดินแดง ได้ใช้ชื่อถนนสายนี้ว่าถนนสุทธิสารวินิจฉัยมานานแล้ว ศาลจึงพิจารณาจากประวัติความเป็นมาการได้มาของที่ดินเพื่อสร้างถนน เพื่อเป็นการเชิดชูชื่อเสียง เกียรติยศ เพื่อเป็นอนุสรณ์ความดีงามให้กับเจ้าของที่ดิน จึงตัดสินยกคำฟ้องที่มีผู้ฟ้องให้ใช้ชื่อถนนเป็นชื่ออื่นเสีย[5][6]

ทายาทของพลตำรวจโทโต๊ะ อินทามระ ได้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดและมีการต่อสู้คดีกันอย่างต่อเนื่อง กระทั่งในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้กลับคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ให้กรุงเทพมหานครและผู้ถูกฟ้องอื่นๆ พิจารณาดำเนินการในเรื่องการกำหนดและเปลี่ยนแปลงชื่อถนนและซอยบริเวณถนนสุทธิสารวินิจฉัย และซอยอินทามระทั้ง 59 ซอยให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ภายใน 180 วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด[4] เนื่องจากการดำเนินการของกรุงเทพมหานครไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามประวัติทะเบียนถนน พ.ศ. 2503 อีกทั้งไม่เคยปรากฏว่า กรุงเทพมหานครเคยรวบรวมข้อมูลเรื่องนี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อถนนดังกล่าว[7][8]

หลังการตัดสินของศาลปกครองสูงสุด กรุงเทพมหานครก็ตัดสินใจไม่เปลี่ยนชื่อถนน ตามที่มีข้อพิพาท โดยอ้างว่าได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน ตามคำพิพากษาแล้ว[9] แม้นายกฤษฎาจะยื่นฟ้องกรุงเทพมหานครอีกครั้งในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทรณ์ยกคำร้องเพราะยังไม่เข้าข่ายเป็นคดีที่มีความผิด ซึ่งคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการอุทรณ์ต่อศาลฎีกา[10][11]

อ้างอิงแก้ไข

 1. หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ พระสุทธิสารวินิจฉัย ณ เมรุวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2521, สยามอาร์คิดการพิมพ์ 664/113 ซ.ธีระ ถนนจรัลสนิทวงศ์: 2521
 2. "สืบค้นประวัติ พระสุทธิสารวินิจฉัย-พล.ต.ท.โต๊ะ อินทามระ สู่บรรทัดฐานยกที่ดินให้สาธารณะ". สำนักข่าวอิศรา. 27 กรกฎาคม 2560. สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2560.
 3. ราชกิจจานุเบกษา, สายเชื่อมถนนสุทธิสารวินิจฉัยกับถนนลาดพร้าวตามซอยเกตุนุติ พ.ศ. ๒๕๒๔ [ในท้องที่แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง และแขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร]., เล่ม 98, ตอน 131 ก ฉบับพิเศษ, 13 สิงหาคม พ.ศ. 2524, หน้า 29
 4. 4.0 4.1 "ผอ.เขตพญาไท ยังไม่เห็นหนังสือสั่งการ หลังศาล ปค.ให้ กทม. เปลี่ยนชื่อ ถ.สุทธิสารฯ เป็น 'อินทามระ'". สำนักข่าวอิสรา. 25 กรกฎาคม 2560. สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560.
 5. "ศาลปกครองยกฟ้องทายาทตระกูล 'อินทามระ' ร้อง กทม. ไม่คงชื่อถนน". ไทยรัฐออนไลน์. 17 สิงหาคม 2555. สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560.
 6. "ยกฟ้องทายาทตระกูล "อินทามระ" ร้องขอใช้ชื่อถนนแทน "สุทธิสารวินิจฉัย"". ผู้จัดการออนไลน์. 17 สิงหาคม 2555. สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560.
 7. "กทม.แพ้คดี เปลี่ยนชื่อถนนสุทธิสารฯ". ไทยรัฐออนไลน์. 22 กรกฎาคม 2560. สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560.
 8. "วุ่น! เลิกใช้ชื่อ "ถนนสุทธิสารวินิจฉัย" เปลี่ยนเป็น "ถนนอินทามระ" หลัง กทม.แพ้คดี". ผู้จัดการออนไลน์. 25 กรกฎาคม 2560. สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560.
 9. "กทม.สรุปไม่เปลี่ยนชื่อถนนสุทธิสาร ทั้งที่แพ้คดี "อินทามระ"". ไทยรัฐ. 2018-01-10. สืบค้นเมื่อ 2019-05-28.
 10. "ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง ไม่รับพิจารณาคดี กทม.ไม่เปลี่ยนชื่อถนนสุทธิสาร". วอยซ์ทีวี. 2018-09-10. สืบค้นเมื่อ 2019-05-28.
 11. "ตระกูลอินทามระ เตรียมยื่นฎีกา เปลี่ยนชื่อถนนใน 30 วัน". สปริงนิวส์. 2018-09-10. สืบค้นเมื่อ 2019-05-28.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°47′22″N 100°34′09″E / 13.789332°N 100.569146°E / 13.789332; 100.569146