ตำบลท่าข้าม

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ต.ท่าข้าม)

ตำบลท่าข้าม สามารถหมายถึงตำบลที่มีชื่อเดียวกันนี้ 13 แห่งในอำเภอและจังหวัดต่าง ๆ คือ

หรืออาจหมายถึง