เปิดเมนูหลัก

ตำรวจลับ เป็นหน่วยสืบราชการลับหรือตำรวจที่บังคับใช้กฎหมายที่ในการรักษาความลับ ความรับผิดชอบหรือกำกับดูแลความโปร่งใส องค์กรตำรวจลับมักจะใช้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยรัฐเผด็จการ เป็นตำรวจที่ไม่ใส่เครื่องแบบ