ตำรวจลับ หรือ ตำรวจการเมือง เป็นหน่วยงานข่าวกรอง ความมั่นคงหรือตำรวจซึ่งดำเนินปฏิบัติการลับต่อศัตรูการเมืองของรัฐบาล องค์การตำรวจลับเป็นลักษณะหนึ่งของระบอบอำนาจนิยมและรวบอำนาจเบ็ดเสร็จ ใช้เพื่อคุ้มครองอำนาจทางการเมืองของผู้เผด็จการหรือระบอบอำนาจนิยม ตำรวจลับมักดำเนินการนอกกฎหมายและใช้เพื่อกดขี่หรือบั่นทอนการต่อต้านทางการเมือง และมักใช้ความรุนแรง

รายชื่อ แก้