เทศบาลตำบลโนนเจริญ

เทศบาลตำบลในอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก ตำบลโนนเจริญ)

เทศบาลตำบลโนนเจริญ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทเทศบาลตำบลหนึ่งในอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนเจริญทั้งตำบล

เทศบาลตำบลโนนเจริญ
ทางหลวงชนบท บร.4029
ทางหลวงชนบท บร.4029
คำขวัญ: 
หลวงปู่ซานคู่บ้าน เครื่องเคลือบโบราณเตาสวาย หลากหลายวัฒนธรรม เลิศล้ำลีลารำอีสาน
เทศบาลตำบลโนนเจริญตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลตำบลโนนเจริญ
เทศบาลตำบลโนนเจริญ
ที่ตั้งในจังหวัดบุรีรัมย์
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°29′05″N 103°11′05″E / 14.48472°N 103.18472°E / 14.48472; 103.18472พิกัดภูมิศาสตร์: 14°29′05″N 103°11′05″E / 14.48472°N 103.18472°E / 14.48472; 103.18472
ประเทศ ไทย
จังหวัดบุรีรัมย์
อำเภอบ้านกรวด
ตำบลโนนเจริญ (ทั้งตำบล)
จัดตั้งพ.ศ. 2552 (เทศบาลตำบล)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีสมศักดิ์ สุมาลี
พื้นที่
 • ทั้งหมด21.68 ตร.กม. (8.37 ตร.ไมล์)
ความสูง181.9 เมตร (596.8 ฟุต)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด8,563 คน
 • ความหนาแน่น391.78 คน/ตร.กม. (1,014.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05310806
ที่อยู่
สำนักงาน
95 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
โทรศัพท์044197227
เว็บไซต์www.noncharoen.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

 
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนเจริญ

เทศบาลตำบลโนนเจริญ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล มีพื้นที่ครอบคลุมทั่วทั้งตำบลโนนเจริญ เดิมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสภาตำบลเรียกว่า "สภาตำบลโนนเจริญ" จัดตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2537 ต่อมาได้เลื่อนฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลโนนเจริญ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 [1] ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มีพื้นที่ทั้งหมด 21.679 ตารางกิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลโนนเจริญ

เทศบาลตำบลโนนเจริญ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 69 กิโลเมตร พื้นที่ปกครองของอำเภอบ้านกรวด ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 22 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 2075 เชื่อมต่อกับเส้นทางหมายเลข 4029
อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเขาดินเหนือ
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลสายตะกู, เทศบาลตำบลจันทบเพชร
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก (จังหวัดสุรินทร์)
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหินลาด

ลักษณะภูมิศาสตร์แก้ไข

ภูมิประเทศแก้ไข

 • ลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม โดยลาดเอียงจากทิศใต้ลงไปทิศเหนือ และสภาพทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นพื้นที่ทำนา

ภูมิอากาศแก้ไข

โครงสร้างพื้นฐานแก้ไข

การคมนาคม

การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลและหมู่บ้านใช้การคมนาคมทางบกโดยทางรถยนต์เป็นหลักในการติดต่อและขนส่งผลิตผลทางการเกษตร โดยมีเส้นทางที่สำคัญ ดังนี้

 • ทางหลวงชนบท บร.4029 เชื่อมการคมนาคมระหว่างบ้านโนนเจริญกับบ้านพาชี
 • ทางหลวงชนบท บร.3056 เชื่อมการคมนาคมระหว่างบ้านโคกกระชายกับบ้านกรวด
 • ทางหลวงชนบท บร.2055 ขึ้นไปทางเหนือออกสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ทางเลี่ยงในช่วงเทศกาล)
 • ทางหลวงชนบท บร.3042 ออกสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2445

โทรคมนาคม

เทศบาลตำบลโนนเจริญ มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย ในเขตเทศบาลมีเสาส่งสัญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล และมีสายโทรศัพท์ผ่าน ทำให้การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว

ลักษณะสภาพทางเศรษฐกิจแก้ไข

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาข้าว

 • ด้านพาณิชย์ มีการประกอบกิจการด้านการพาณิชยกรรมและการบริการจำนวนมาก เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร สถานีบริการน้ำมัน ทวีกิจโนนเจริญ
 • ด้านการเงิน มีธนาคารและบริษัทสินเชื่อเข้ามาลงทุนได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เมืองไทยลิสซิ่ง ศรีสวัสดิ์เงินติดล้อ
 • ด้านเกษตร ปัจจุบันราษฎรส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนาข้าว การทำสวนยาง ปลูกอ้อย

ด้านสาธารณสุขแก้ไข

ด้านประชากรแก้ไข

เทศบาลตำบลโนนเจริญมีประชากรทั้งหมด 8,563 คน[2] ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยอีสาน (ลาว) รองลงมาคือ เขมร ส่วย ไทย ไทยโคราช

ด้านภาษาและวัฒนธรรมแก้ไข

 • ด้านภาษา ภาษาไทยถิ่นอีสานเป็นภาษาที่พูดกันที่มากที่สุดในเทศบาลตำบลโนนเจริญ นอกเหนือจากนั้นจะเป็นภาษาเขมร ส่วย ไทย ไทยเบิ้ง
 • ด้านประเพณีวัฒนธรรม มีงานประจำปี คือ ประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีประจำตำบล ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์ และงานบุญประเพณีในหมู่บ้านที่ยังทำอยู่ คือ บุญเบิกบ้าน บุญกุ้มข้าวใหญ่ บุญผะเหวด ทำบุญเซ่นไหว้บรรพบุรุษตามความเชื่อ (บุญข้าวสาก,แซนโฎนตา)

ด้านการศึกษาแก้ไข

การจัดการศึกษาในเขตเทศบาลตำบลโนนเจริญ มีตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา

 • ระดับก่อนประถมศึกษา 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลโนนเจริญ
 • ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองแวง
 • ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) 1 แห่ง คือ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9
 • ระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล มี 1 แห่ง คือ ศูนย์ กศน.ตำบลโนนเจริญ

วัดแก้ไข

จำนวนวัดในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 8 วัด คือ

 • วัดโนนเจริญ (ไตรคงคาราม) (วัดน้อย)
 • วัดสุภัทรบูรพาราม (วัดใหญ่)
 • วัดป่าโนนเจริญ
 • วัดสามขาพัฒนา (ตรีพัฒนาราม)
 • วัดโคกใหญ่
 • วัดบ้านหัวถนน
 • วัดบ้านหนองแวง
 • วัดใหม่สามัคคีธรรม

ธนาคารแก้ไข

สถานที่สำคัญแก้ไข

 • ศาลหลวงปู่ซาน เป็นศาลคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่นับถือของชาวโนนเจริญ
 • เตาเผาสวาย
 • สถานีตำรวจภูธรโนนเจริญ

รายนามผู้บริหารแก้ไข

 • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเจริญ
ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายสาลี ธรรมนาม พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2544
2 นายสมศักดิ์ สุมาลี พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2548
3 นายสมศักดิ์ สุมาลี (สมัยที่ 2) พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2552
 • นายกเทศมนตรีตำบลโนนเจริญ
ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายสมศักดิ์ สุมาลี พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2556
2 นายสมใจ เขมะปัญญา พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2564
3 นายสมศักดิ์ สุมาลี (สมัยที่ 2) พ.ศ. 2564 ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

 1. จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล โนนเจริญ เป็น เทศบาลตำบลโนนเจริญ เข้าถึงออนไลน์ทาง http://www.dla.go.th/servlet/InfoServlet?_mode=history&orgId=1734 สืบค้นเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562
 2. รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2563 เข้าถึงออนไลน์ทาง https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate5/Area/statpop?yymm=63&ccDesc=จังหวัดบุรีรัมย์&topic=statpop&ccNo=31&rcodeNo=3108&rcodeDesc=อำเภอบ้านกรวด&ttNo=310802&ttDesc=ตำบลโนนเจริญ สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2564

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข