ฉบับร่าง:ตำบลหนองพลับ

(เปลี่ยนทางจาก ตำบลหนองพลับ)
ตำบลหนองพลับ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Nongphlab
ประเทศไทย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อำเภออำเภอหัวหิน
ประชากร
 • ทั้งหมด17,048 คน
รหัสไปรษณีย์ 77110
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลสำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันThetsaban Tambon NongPhlapcity
ประเทศ ไทย
จังหวัด[[จังหวัด{{{province}}}|{{{province}}}]]
อำเภอ{{{district}}}
จัดตั้งยกฐานะจากสุขาภิบาลหนองพลับเป็นเทศบาลตำบลหนองพลับ
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีเกรียงไกร ทวีกาญจน์
ประชากร
 • ทั้งหมด4,768 คน คน
รหัส อปท.{{{code}}}
เว็บไซต์https://www.nongphlabcity.go.th/index.php
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ประเทศ ไทย
จังหวัด[[จังหวัด{{{province}}}|{{{province}}}]]
อำเภอ{{{อำเภอ}}}
การปกครอง
 • นายกนางชุตาภา สายเเก้ว
รหัส อปท.{{{รหัส อปท.}}}
ที่อยู่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์032 571 248
เว็บไซต์http://www.nongplub.go.th/site/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลหนองพลับแบ่งเขตการปกครองรับผิดชอบเป็น 2 เขต คือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ และ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับแก้ไข

ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ[1] ได้ ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยใช้ชื่อ "หนองพลับ" เป็นชื่อขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กำหนดให้หน่วยการปกครองดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

อาณาเขตแก้ไข

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอชะอำ และอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
   ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบึงนคร และตำบลทับใต้
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหินเหล็กไฟ และตำบลทับใต้
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่

เนื้อที่แก้ไข

มีพื้นที่ประมาณ 220.8 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 138,000 ไร่[2]

ภูมิประเทศแก้ไข

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขามีความลาดชันของพื้นที่ พื้นที่ราบมีน้อยและเป็นพื้นที่ชลประทานแต่ช่วงฤดูแล้งมีผลกระทบต่อการทำการ เกษตร พืชที่ปลูกมาก เช่น สับปะรด อ้อย แตงโม แฟง แตงกวาและแตงล้าน เกษตรส่วนใหญ่ต้องอาศัยน้ำจากชลประทานและน้ำฝนเป็นตัวกำหนด ในการปลูกพืช

หมู่บ้านแก้ไข

หมู่ที่  1  บ้านวไลย นายอภิชาติ ดินแดง ผู้ใหญ่บ้าน
   หมู่ที่  2  บ้านหนองพลับ นายประเสริฐ มูลเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน
   หมู่ที่  3  บ้านห้วยไทรงาม นายสมพิศ แจ่มจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
   หมู่ที่  4  บ้านหนองยายอ่วม นายอภินันท์ นุภาสัน ผู้ใหญ่บ้าน
   หมู่ที่  5  บ้านมะค่าสี่ซอง นายจินดา พรของอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
   หมู่ที่  6  บ้านหนองกระทุ่ม นายเปี่ยมศักดิ์ ใหญ่ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน
   หมู่ที่  7  บ้านเนินตะเคียน นายบุญลือ แฟงมาก ผู้ใหญ่บ้าน
   หมู่ที่  8  บ้านละเมาะ นายปัญญา เจริญมิ่งมงคล ผู้ใหญ่บ้าน
   หมู่ที่  9  บ้านคอกช้างพัฒนา นายเสิน ทรัพย์มา ผู้ใหญ่บ้าน
   หมู่ที่10  บ้านหนองหอย นายสุริน บุญปก กำนัน

ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับแก้ไข

ตั้งอยู่เลขที่ 439 ม.10 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ 12.098 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,561.25 ไร่ เดิมในพื้นที่เป็นป่าที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์ และในบริเวณดังกล่าวมีต้นพลับขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ใกล้กับหนองน้ำ ชาวบ้านที่มาบุกเบิกทำไร่กันรุ่นแรก ๆ จึงพากันเรียกว่าบ้านหนองพลับ ซึ่งเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลหนองพลับ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2529 และในปี พ.ศ.2542 ได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะจากสุขาภิบาลหนองพลับเป็นเทศบาลตำบลหนองพลับ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 โดยมี นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกเทศมนตรีคนแรก ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน[3]

อาณาเขตแก้ไข

มีพื้นที่ 12.098 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ยาวตามแนวริมทางหลวงจังหวัด หมายเลข 3301 ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านบริเวณริมทางหลวง มีลักษณะอยู่อย่างกระจัดกระจาย ไม่หนาแน่น

ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา
ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และองค์การบริหาร ส่วนตำบลทับใต้
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เขตปกครองแก้ไข

เทศบาลตำบลหนองพลับ[4] มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพลับ (ไม่ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน) มีการจัดตั้งชุมชนเทศบาลขึ้น 7 ชุมชน ดังนี้แก้ไข

1. ชุมชนหนองยายอ่วม

2. ชุมชนเทพสถิตย์

3. ชุมชนชัยพัฒนา

4. ชุมชนร่มไทร

5. ชุมชนร่มเกล้า

6. ชุมชนร่วมใจสามัคคี

7. ชุมชนรักสุดใจ

ภูมิประเทศแก้ไข

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ บางพื้นที่มีความลาดชัน มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จำนวน 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำหนองป่าลาน และเทศบาลได้ปรับปรุงขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองป่าลาน เพื่อรองรับการผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากแต่เดิมชาวบ้านใช้น้ำบาดาลของหมู่บ้าน และใช้น้ำฝนช่วยในด้านการเกษตร อ่างเก็บน้ำหนองป่าลาน

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประวัติความเป็นมา และตราสัญลักษณ์". www.nongplub.go.th.
  2. "สภาพทั่วไป อบต.หนองพลับ". www.nongplub.go.th.
  3. "เทศบาลตำบลหนองพลับ : อำเภอหัวหิน : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ WWW.NONGPHALBCITY.GO.TH". www.nongphlabcity.go.th.
  4. https://www.nongphlabcity.go.th/general1.php