ตำบลด่านแม่ละเมา

ตำบลในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย

ตำบลด่านแม่ละเมาเป็นตำบลที่ 9 ของอำเภอแม่สอด แต่เดิมเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นกับตำบลพะวอ ต่อมาได้แยกเป็นตำบลใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2529 เนื่องจากมีหมู่บ้านและประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งในสมัยนั้นตรงกับนายพยูณ มีทองคำ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอแม่สอด พร้อมให้แยกตำบลและตั้งชื่อตำบลใหม่ว่า “ ตำบลด่านแม่ละเมา”

ประวัติ

แก้

ปี พ.ศ. 2529 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก[1] เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2529 ลงนามโดย พิศาล มูลศาสตรสาทร ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฉบับพิเศษ หน้า 85-103 เล่มที่ 103 ตอนที่ 175 ราชกิจจานุเบกษา 10 ตุลาคม 2529) เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ดำเนินการตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในพ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2475 มาตรา 6 และมาตรา 29 ดังต่อไปนี้

อำเภอแม่สอด

1. ตั้งตำบลด่านแม่ละเมา ในท้องที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 10 หมู่บ้าน

อาณาเขต

แก้
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด โดยถือสันเขาดอยปูแป้ และสันเขาธงชัย เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด โดยถือร่องน้ำลึกห้วยแม่ละเมา เป็นแนวเขตตลอด
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยถือสันเขาธงชัย เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือสันปันน้ำระหว่างห้วยแม่ละเมา กับห้วยพลู เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลพะวอ (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

 • ทิศเหนือ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
  • ช่วงที่ 1 ติดต่อกับตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือลำห้วยแม่ละเมา เป็นแนวแบ่งเขต
  • ช่วงที่ 2 ติดต่อกับตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด และตำบลแม่ท้อ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากโดยถือลำห้วยแม่กื้ดสามท่า ห้วยป่าเตย ห้วยสามหมื่นหลวง เทือกเขาธงชัย เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลแม่กุ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด และตำบลคีรีราษฎร์ กิ่งอำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยถือสันเขาดอยผาแดง ขุนห้วยผักกูด ขุนห้วยซุกกะรี ขุนห้วยผักกูดหวาน เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลคีรีราษฎร์ กิ่งอำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยถือผักกูดหวาน ห้วยอุ้มเปี้ยม เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลแม่ปะ ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือสันเขาดอยหลวง ดอยพะวอ และดอยผาแดง เป็นแนวแบ่งเขต

2. ตั้งตำบลพระธาตุผาแดง ในท้องที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 5 หมู่บ้าน

 • หมู่ที่ 1 โอนจากหมู่ที่ 1 (บ้านค้างภิบาล) ตำบลแม่ตาว
 • หมู่ที่ 2 โอนจากหมู่ที่ 4 (บ้านหัวฝาย) ตำบลแม่ตาว
 • หมู่ที่ 3 โอนจากหมู่ที่ 6 (บ้านแม่ตาวใหม่) ตำบลแม่ตาว
 • หมู่ที่ 4 โอนจากหมู่ที่ 8 (บ้านพะเด๊ะ) ตำบลแม่ตาว
 • หมู่ที่ 5 โอนจากหมู่ที่ 10 (บ้านถ้ำเสือ) ตำบลแม่ตาว

และให้มีอาณาเขตดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลแม่สอด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือลำเหมืองห้วยโป่ง ห้วยแม่สอด เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือลำเหมืองดอยผาแดง สันเขาดอยผาแดง เป็นแนวเขตตลอด
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด โดยถือสันเขาขี้ค้างคาวและดอยผาแดง เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลแม่ตาว โดยถือสันถนนสายแม่สอด-ค้างภิบาล ลำห้วยแห้งและถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลแม่ตาว (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลท่าสายลวด เทศบาลตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือลำห้วยน้ำดิบ และลำเหมืองหลวง เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือลำห้วยลึก และลำเหมือง เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด โดยถือแนวถนนสายแม่สอด-ค้างภิบาล ลำห้วยแห้ง และถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า โดยใช้ร่องน้ำลึกแม่เมย เป็นแนวแบ่งเขต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2529 เป็นต้นไป

อ้างอิง

แก้
 1. "จังหวัดตาก". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-03-15. สืบค้นเมื่อ 2010-03-20.
 • สรุปรายงานประจำปีตำบลตำบลด่านแม่ละเมา ปี พ.ศ. 2552

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้