ตำบลของญี่ปุ่น

ตำบล (ญี่ปุ่น:  โรมาจิ: โช หรือ มะชิ) ในประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นหน่วยการปกครองในระดับเทศบาล หน่วยการปกครองที่สูงกว่าตำบลคือจังหวัด ไม่มีหน่วยการปกครองที่ต่ำกว่าอีก ในหนึ่งจังหวัดจะประกอบไปด้วยหลายๆเทศบาล คือเทศบาลหมู่บ้าน, เทศบาลตำบล และเทศบาลเมือง โดยที่แต่ละเทศบาลเป็นอิสระต่อกัน

เมื่อหมู่บ้านพัฒนาจนมีประชากรถึงเกณฑ์ จะได้รับการยกฐานะขึ้นไปเป็น "ตำบล" และเมื่อตำบลพัฒนาและมีประชากรถึงเกณฑ์ จะได้รับการยกฐานะขึ้นไปเป็น "เมือง" ทั้งนี้เมืองที่มีการพัฒนาและมีความสำคัญตลอดจนความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมอาจจะได้รับการพิจารณาจัดตั้งเป็นเมืองระดับพิเศษที่มีอยู่ 3 ระดับคือ เมืองอันตั้งขึ้นโดยข้อบังคับ, เมืองศูนย์กลาง และ เมืองพิเศษ