ตา (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ตา สามารถหมายถึงได้หลายอย่างเช่น

นอกจากนี้ ตา ในภาษาไทยยังสามารถหมายถึง

  • ตา บุคคลที่เป็นพ่อของแม่
  • ตา (turn) ตาเดิน