ตารางอักษรฮันกึล

ตารางต่อไปนี้แสดงจาโมในอักษรฮันกึล แยกตามพยัญชนะต้น สระ และพยัญชนะสะกด กำกับด้วยการถอดภาษาเกาหลีด้วยอักษรโรมันฉบับปรับปรุง

พยัญชนะต้นแก้ไข

g n d r/l m b s - j ch k t p h
kk tt pp ss jj

สระแก้ไข

ฐาน +i
기본
a eo o u eu i ae e oe wi ui
y+
ya yeo yo yu yae ye
w+
wa wo wae we

พยัญชนะสะกดแก้ไข

g n d l m b s ng j ch k t p h
kk nj lg bs ss
gs nh lm
lb
ls
lt
lp
lh

การเรียงลำดับตามพจนานุกรมแก้ไข

 • เรียงแบบเกาหลีใต้
  • พยัญชนะ: ㄱ (ㄲ) ㄴ ㄷ (ㄸ) ㄹ ㅁ ㅂ (ㅃ) ㅅ (ㅆ) ㅇ ㅈ (ㅉ) ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ
  • สระ: ㅏ ㅐ ㅑ ㅒ ㅓ ㅔ ㅕ ㅖ ㅗ ㅘ ㅙ ㅚ ㅛ ㅜ ㅝ ㅞ ㅟ ㅠ ㅡ ㅢ ㅣ
 • เรียงแบบเกาหลีเหนือ
  • พยัญชนะ: ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ᆼ(ตัวสะกด) ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㄲ ㄸ ㅃ ㅆ ㅉ ᄋ(ตัวต้น)
  • สระ: ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ ㅐ ㅒ ㅔ ㅖ ㅚ ㅟ ㅢ ㅘ ㅙ ㅝ ㅞ

ชื่ออักษรแก้ไข

แบบเกาหลีใต้แก้ไข

แบบเกาหลีเหนือแก้ไข

ชื่ออื่นที่เลิกใช้แก้ไข

 • ㅁ: miom 미옴
 • ㅂ: biop 비옵
 • ㅈ: jyat
 • ㅇ: iheung 이흥, ihoeng 이횡, ihaeng 이행 (สระในคำว่า 행 ควรจะเป็น ᆡ แทนที่จะเป็น ㅐ), i