ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment - MAI) เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งที่สองของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2542 และเปิดทำการซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2544 มีจุดประสงค์การทำงานโดยทั่วไป เหมือนกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ The Stock Exchange of (Thailand) (SET) คือ ทำหน้าที่เป็นตลาดทุน เพื่อให้กิจการต่างๆ สามารถระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากสาธารณะได้ แต่ตลาดใหม่นี้ จะเน้นไปที่กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี - SME) และกิจการเกี่ยวกับนวัตกรรม โดยได้ผ่อนผันหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ลง เช่น ทุนชำระแล้วขั้นต่ำของหลักทรัพย์ในตลาดหลัก คือ 200 ล้านบาท ในขณะที่ขั้นต่ำของตลาดใหม่ ลดลงเป็น 40 ล้านบาท เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้กิจการขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ได้มีหนทางในการระดมทุน รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมการร่วมลงทุน (venture capital) เพื่อเพิ่มจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนปัจจุบันคือ ประพันธ์ เจริญประวัติ (ตั้งแต่ มีนาคม พ.ศ. 2557)

รายนามผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แก้

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 ยุทธ วรฉัตรธาร 16 มกราคม 2543 31 ธันวาคม 2544
2 โสภาวดี เลิศมนัสชัย 1 มกราคม 2545 31 ตุลาคม 2547
3 วิเชฐ ตันติวานิช 1 พฤศจิกายน 2547 14 กุมภาพันธ์ 2549
4 ชนิตร ชาญชัยณรงค์ 15 กุมภาพันธ์ 2549 28 กุมภาพันธ์ 2557
5 ประพันธ์ เจริญประวัติ 1 มีนาคม 2557 ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้