ศาสตราจารย์ ดุสิต เครืองาม (เกิด 5 กันยายน พ.ศ. 2501) เป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ นักธุรกิจออกแบบและก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม โซลาร์รูฟ หลายสิบเมกะวัตต์ มีผลงานมากมายทั้งด้านวิชาการและด้านอุตสาหกรรม ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยโซลาร์ฟืวเจอร์ จำกัดนายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย

หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ได้รับการแต่งตั้งเป็น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน[1]

ประวัติแก้ไข

ศาสตราจารย์ ดุสิต เครืองาม หรือ ศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เครืองาม บุตรของนายบุญทรง และนางถาวร เครืองาม เป็นน้องคนสุดท้อง มีพี่ชื่อ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม, นางศิริมา นิลรัตน์ และพลอากาศตรี นายแพทย์เฉลิมชัย เครืองาม เกิดที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สมรสกับ นางนงค์นิตย์ เครืองาม มีบุตรี 2 คน ชื่อ นางสาวประถมาภรณ์ เครืองาม (แก้ม) และ นางสาวพิทิตา เครืองาม (เกศ)

การศึกษาแก้ไข

 • พ.ศ. 2514 จบชั้นประถมศึกษา โรงเรียนกอบกาญจนศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • พ.ศ. 2517 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • พ.ศ. 2522 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยกะกุเง เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2526 สำเร็จปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนาโกยา เมืองนาโกยา ประทศญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2528 สำเร็จปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยโอซาก้า เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2531 สำเร็จปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยโอซาก้า เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติการทำงานแก้ไข

 • พ.ศ. 2531 อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2546 ศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2548-2551 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2551-2552 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด
 • พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ จำกัด

กรรมการต่างๆ ในอดีต

 • 2538-42 กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมการประดิษฐ์ไทย
 • 2531-40 กรรมการคณะทำงานกลุ่มเซลล์แสงอาทิตย์ อนุกรรมการพลังงานทดแทน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
 • 2539 กรรมการจัดสัมมนาวิชาการร่วมไทย-ญี่ปุ่น เรื่อง 2nd Thailand-Japan Join Seminar on Photovoltaics
 • 2539-2542 ที่ปรึกษาโครงการก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาไมโครอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • 2540 อนุกรรมการโครงการก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
 • 2540-2548 ผู้ชำนาญการ ประจำคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎรไทย
 • 2541-43 ประธานคณะกรรมการศึกษาและวางแผนการใช้พลังงานสะอาดและการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร
 • 2541 กรรมการจัดโครงการประชาสัมพันธ์และนิทรรศการเรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสิ่งแวดล้อม” โดยคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สนพ.)
 • 2541 กรรมการโครงการกำหนดมาตรฐานเซลล์แสงอาทิตย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • 2541 กรรมการจัดการประชุม World Renewable Energy Congress V, Florence, Italy (20-25 September, 1998)
 • 2541-2542 ที่ปรึกษาโครงการสาธิตระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บน หลังคาบ้าน (ระยะที่ 1 จำนวน 10 หลัง) โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • 2541 ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในอวกาศ สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • 2541 ที่ปรึกษาโครงการก่อตั้งโครงการโรงงานต้นแบบผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอน สวทช.
 • 2541-2548 ที่ปรึกษาโครงการสวนพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 2542 กรรมการจัดสัมมนาวิชาการร่วมไทย-เกาหลีใต้ เรื่อง สารกึ่งตัวนำ ครั้งที่ 1
 • 2542-45 กรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 โดยการนำพลังงานทดแทนมาใช้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนโดย คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร กองทุนเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
 • 2542-45 หัวหน้ากองบรรณาธิการจัดพิมพ์หนังสือ “พลังของแผ่นดิน” โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 โดยการนำพลังงานทดแทนมาใช้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • 2542 กรรมการจัดสัมมนาวิชาการร่วมไทย-เกาหลีใต้ เรื่อง สารกึ่งตัวนำ ครั้งที่ 1
 • 2543 กรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติระดับโลกเรื่อง World Renewable Energy Congress VI, Brighton, UK (1-7 July, 2000)
 • 2543-2548 ผู้แทนกรรมการบริหารโครงการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานและเทคโนโลยีสะอาด สวทช.
 • 2543 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยการประยุกต์ใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์กับสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนโดย สวทช.
 • 2544-2545 ที่ปรึกษา โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 500 kW ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • 2544-2545 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแผนยุทธศาสตร์พัฒนาพลังงาน (แผน 9) ของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
 • 2542-43 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร
 • 2544-2549 ผู้ชำนาญการ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร
 • 2544-2549 กรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการการส่งเสริมการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ ใน คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร
 • 2545-2546 ที่ปรึกษาโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน (ระยะที่ 2 จำนวน 50 หลัง) โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • 2545-2548 ที่ปรึกษานโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 • 2546-2548 กรรมการในคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ แต่งตั้งตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 191/2547 โดยรองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะทำงานโครงการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน
 • 2546-2548 อนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ กระทรวงพลังงาน
 • 2547-2548 เลขาธิการจัดการประชุม 14 (14th International Photovoltaic Science and Engineering Conference: PVSEC-14) และนิทรรศการเรื่อง พลังงานแสงอาทิตย์ 26-30 มกราคม 2547 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • 2548-2554 รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2550 กรรมการ คณะกรรมการยกร่างมาตรฐานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • 2550-2552 กรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • 2550-2552 กรรมการในคณะอนุกรรมการชุด RFID เนคเทค สวทช.
 • 2550-2552 กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดฮาร์ดไดรฟ์ เนคเทค สวทช.
 • 2550-2552 กรรมการในคณะกอนุกรรมการชุดศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เนคเทค สวทช.
 • 2550-2551 อนุกรรมาธิการเซลล์แสงแดดไทย ในคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ


กรรมการต่างๆ ในปัจจุบันแก้ไข

 • International Advisor Committee Member,Photovoltaic Science and Engineering Conference
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ ประเมินผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • นายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย (Thai Photovoltaic Industries Association: TPVA)
 • สมาชิกสภาปฏิรุปแห่งชาติ ด้านพลังงาน
 • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

รางวัลเกียรติคุณในประเทศไทยแก้ไข

 1. รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จากคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2534)
 2. รางวัลผลงานคิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติรางวัลที่ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จากผลงานการประดิษฐ์ “เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอนราคาถูก” (พ.ศ. 2536)
 3. รางวัลผลงานคิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติรางวัลที่ 1 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จากผลงานการประดิษฐ์ “ไดโอดเปล่งแสงแบบฟิล์มบางอะมอร์ฟัสสารกึ่งตัวนำ -สู่จอโทรทัศน์และดิสเพลย์แบบบางชนิดใหม่ของโลก-” (พ.ศ. 2537)
 4. รางวัลพัฒนาวิชาชีพนักวิจัย จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2538)
 5. รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทหน่วยงานจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์โทเร (พ.ศ. 2539)
 6. รางวัลวิศวกรดาวรุ่ง จากสมาคมนิสิตเก่าแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2541)
 7. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2546 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 8. รางวัลโครงการ วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา


รางวัลเกียรติคุณระดับนานาชาติแก้ไข

 1. รางวัลที่ 1 Japanese Speech Contest พูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระหว่างนักศึกษานานาชาติในประเทศญี่ปุ่น จากนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น (พ.ศ. 2523 และ 2524)
 2. รางวัล Graduate Student Award จาก Materials Research Society ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2530)
 3. รางวัล Young ASEAN Scientist and Technologist Award (นักวิทยาศาสตร์อาเซียนดีเด่นรุ่นใหม่) จากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์อาเซียน ด้วยผลงานประดิษฐ์คิดค้นไดโอดเปล่งแสง
 4. ฟิล์มบางชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอนไนไตรด์และซิลิคอนคาร์ไบด์ (พ.ศ. 2535)
 5. รางวัล EDN Innovator Award จาก EDN Electronics Magazine, Hong Kong ด้วยผลงานประดิษฐ์คิดค้นไดโอดเปล่งแสงฟิล์มบางอะมอร์ฟัสสารกึ่งตัวนำ (พ.ศ. 2537)


หนังสือแก้ไข

 1. Amorphous and Microcrystalline Semiconductor Devices: Optoelectronic Devices: Dusit Kruangam, (Artech House, Boston, London, 1991).
 2. Properties of Amorphous Silicon and Its Alloys: Dusit Kruangam, (IEE, Emis Datareviews Series No. 19, An INSPEC Publication, UK, 1998).
 3. สิ่งประดิษฐ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ -ฟิสิกส์ เทคโนโลยีและการใช้งาน- เล่มที่ 1 ดุสิต เครืองาม สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541.
 4. สิ่งประดิษฐ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ -ฟิสิกส์ เทคโนโลยีและการใช้งาน- เล่มที่ 2 ดุสิต เครืองาม สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542.
 5. โซลิดสเตทฟิสิกส์ ดุสิต เครืองาม ซีเอ็ดยูเคชั่น พ.ศ. 2535.
 6. พลังของแผ่นดิน ดุสิต เครืองาม (หัวหน้ากองบรรณาธิการ) คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2542.
 7. Strength of the Land ดุสิต เครืองาม (หัวหน้ากองบรรณาธิการ) คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2542.
 8. พลังงานทดแทน เอทานอล และไบโอดีเซล ดุสิต เครืองาม (หัวหน้ากองบรรณาธิการ) คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2545.
 9. เทคนิคการลงทุนและก่อสร้าง โซลาร์รูฟ โซลาร์ฟาร์ม ในประเทศไทย พ.ศ. 2555. (อยุ่ในระหว่างการจัดพิมพ์)


สิทธิบัตรแก้ไข

ได้รับสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (US Patents) จากผลงานวิจัยคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เรื่อง ไดโอดเปล่งแสงชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัส จำนวน 2 ฉบับ

 1. Amorphous Semiconductor Thin Film Light Emitting Diode
 2. Amorphous Semiconductor Photocoupler


เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

 • พ.ศ. 2553 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรตืยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุดมหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)
 • พ.ศ. 2546 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
 • พ.ศ. 2560 ตติยดิเรกคุณาภรณ์


 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/205/111.PDF