ดีเซมเบอร์ สามารถหมายถึง

ในภาษาอังกฤษ
  • ดีเซมเบอร์มีความหมายว่า เดือนธันวาคม